AAU Håndbogen

Proces for håndtering af problematikker vedr. bemanding af uddannelser på tværs

Publiceret: 14.05.2020 (Sidst ændret: 04.08.2021)

Print som pdf

Indhold

På Aalborg Universitet arbejdes der med en helhedsorienteret tilgang til uddannelse og forskning. Dette betyder, at universitetets uddannelser har forskningsmæssigt ophæng i flere forskellige forskningsområder og også ofte forskningsområder på forskellige institutter og fakulteter.

På Aalborg Universitet er der en forventning om, at undervisning altid rekvireres hos det relevante forskningsområde. Ansvaret herfor er placeret hos institutterne. Der kan dog forekomme situationer, hvor der opstår uenigheder i forbindelse med bemanding af uddannelser på tværs. F.eks. kan bemanding af uddannelser, hvor elementer af uddannelserne ligger i grænsefeltet mellem flere forskellige forskningsområder, skabe tvivl om det forskningsmæssige ophæng. Der kan ligeledes opstå uenigheder ift. kvaliteten i den undervisning, der leveres institutterne imellem. I de tilfælde, hvor de involverede institutter ikke selv kan nå til enighed og finde fælles løsninger, anvendes en af nedenstående processer til håndtering heraf.

I nedenstående beskrives det, hvordan sådanne udfordringer skal håndteres.

Problematikker involverende institutter fra samme fakultet:
 

Dato Aktivitet/indhold Ansvarlig(e)
 
X

Aktivitet: Eskalering af problematik til dekanatet.

Uddybning: Institut X retter skriftlig henvendelse til dekanatet vedr. problematikken.

Deltagere: Institut X og dekanatet.
Institut X 
X

Aktivitet: Udarbejdelse af sagsfremstillinger.

Uddybning: Prodekanen på fakultetet har ansvar for, at der bliver udarbejdet skriftlige sagsfremstillinger fra institut X og Y.

Deltagere: Repræsentanter fra dekanat og institut X og Y.

Dekanatet
X                                     

Aktivitet: Møde mellem institutter og dekanatet.

Uddybning: Dekanatet indkalder de involverede institutter til en drøftelse af sagen.

Formål: Mødet har til formål at finde fælles løsninger mellem parterne omkring, hvorledes man bedst fremadrettet håndterer undervisningen på de uddannelser, der giver udfordringer. Der skal på mødet også tages stilling til eventuel ikrafttrædelse, og hvorledes beslutningerne kommunikeres ud.

Såfremt der ikke kan findes en fælles løsning, træffer dekanatet afgørelse i sagen.

Der laves på baggrund af mødet et notat, som arkiveres.

Deltagere: Repræsentanter fra de involverede institutter, samt dekanatet.
Dekanatet                                                              


Problematikker involverende institutter fra to forskellige fakulteter:
 

Dato                              Aktivitet/indhold Ansvarlig(e)
X

Aktivitet: Eskalering af problematik til dekanatet (dekanat X).

Uddybning: Institut X retter skriftlig henvendelse til dekanat X vedr. problematikken.

Deltagere: Institut X og dekanat X.
Institut X
X

Aktivitet: Orientering af samarbejdsdekanatet (dekanat Y).

Uddybning: Dekanat X orienterer dekanat Y om samarbejdsvanskelighederne mellem institut X og Y. Hermed igangsættes nedenstående proces.

Deltagere: Dekanat X og Y.
Dekanat X
X

Aktivitet: Udarbejdelse af sagsfremstilling fra institut X.

Uddybning: Prodekanen for uddannelse på fakultet X har ansvar for, at institut X beskriver sagen. Dette sammenfattes i en skriftlig sagsfremstilling.

Deltagere: Repræsentanter fra dekanat og institut X.
Dekanat X
X

Aktivitet: Udarbejdelse af sagsfremstilling fra institut Y.

Uddybning: Prodekanen for uddannelse på fakultet y har ansvar for, at institut y beskriver sagen. Dette sammenfattes i en skriftlig sagsfremstilling.

Deltagere: Repræsentanter fra dekanat og institut Y.
Dekanat Y
X

Aktivitet: Møde mellem institutter og dekanater.

Uddybning: Dekanat X indkalder de involverede parter til en drøftelse af sagen. På mødet deltager både repræsentanter fra dekanaterne og fra institutterne, således at både de ledelsesmæssige og faglige synspunkter kan belyses.   

Formål: Mødet har til formål at finde en fælles løsning mellem parterne omkring, hvorledes man bedst fremadrettet håndterer bemandingen på de uddannelser, der giver udfordringer. Der skal på mødet også tages stilling til eventuel ikrafttrædelse, og hvorledes beslutningerne kommunikeres ud.

Der laves på baggrund af mødet et notat som arkiveres.

Deltagere: Repræsentanter fra de involverede institutter samt de to dekanater.
Dekanat X
 


Såfremt der ikke kan opnås enighed mellem parterne kan dekanaterne sammen eller individuelt vælge at eskalere sagen. I så fald vil nedenstående træde i kraft.

 
X

Aktivitet: Eskalering af sagen til rektoratet.

Uddybning: Dekanat X eller Y retter skriftlig henvendelse til rektoratet vedr. sagen.

Deltagere: Dekanat X eller Y og rektoratet. 
Dekanat X eller Y
X

Aktivitet: Indsamling af sagsfremstillinger fra parterne.

Uddybning: Den strategiske rådgiver for uddannelse i rektoratet har ansvar for at indsamle sagsfremstillingerne fra de to dekanater.

Deltagere: Repræsentanter fra dekanat og institut X.
Den strategiske rådgiver for uddannelse i rektoratet
X

Aktivitet: Møde mellem rektoratet og repræsentanter fra de involverede fakulteter.

Uddybning: Rektoratet indkalder de to involverede fakulteter til møde om problematikkerne. På mødet deltager både repræsentanter fra dekanaterne og fra institutterne, således at både de ledelsesmæssige og de faglige synspunkter kan belyses.  

Formål: Mødet har til formål at finde en fælles løsning mellem parterne omkring, hvorledes man bedst fremadrettet håndterer undervisningen på de uddannelser, der giver udfordringer. Der skal på mødet også tages stilling til eventuel ikrafttrædelse, og hvorledes beslutningerne kommunikeres ud.

Såfremt der ikke kan findes en fælles løsning, træffer rektoratet afgørelse i sagen.

Der laves på baggrund af mødet et notat, som arkiveres.

Deltagere: Repræsentanter fra rektoratet og de involverede fakulteter.

Rektoratet

Oprindelse, baggrund og historik

Ingen

Formål og afgrænsning

Proces for håndtering af problematikker vedr. bemanding af uddannelser på tværs er udarbejdet på baggrund af Politik for bemanding af Aalborg Universitets uddannelser og udgør et supplement til fakulteternes udmøntningsnotater for bemanding. Processen beskriver således håndteringen af eventuelle problematikker vedr. bemanding af uddannelser på tværs af institutter og fakulteter i forbindelse med de i udmøntningsnotaterne beskrevne processer.

Overordnede rammer

Ingen

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål til processen kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2020-431-00542

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd