AAU Håndbogen

Underretning om brud på andre regler end videnskabelig uredelighed, procedure for medarbejdere ved AAU

Procedure for medarbejdere ved Aalborg Universitet om underretning om brud på andre regler end videnskabelig uredelighed

Publiceret: 12.05.2021 (Sidst ændret: 04.06.2021)

Print som pdf

Indhold

Aalborg Universitet har et fastlagt regelsæt for håndtering af mistanke om tvivlsom forskningspraksis og videnskabelig uredelighed, idet disse kan indbringes for Praksisudvalget AAU. Medarbejdere kan imidlertid også i andre situationer opleve, at praksis ikke er i overensstemmelse med de gældende regler og love. Formålet med denne procedure er at beskrive, hvordan medarbejderen skal agere i disse situationer.

Medarbejdere har pligt til at advare og rådgive ved tvivl om lovligheden af en handling indenfor eget arbejdsområde. Medarbejdere har ligeledes pligt til at sige fra, hvis en leder udsteder og fastholder en ordre, der er klart ulovlig, eller som pålægger den ansatte at gøre noget, som i sig selv er strafbart. Proceduren i forhold til dette er nærmere beskrevet i God adfærd i det offentlige, kapitel 2.

Derudover har medarbejdere, som bliver pålagt ulovlige ordrer, ret – og i visse tilfælde også pligt – til at underrette internt om ulovlige, herunder fagligt uforsvarlige forhold. Dette gælder også i de situationer, hvor medarbejderen oplever ulovlig forvaltning eller anden uredelighed, eksempelvis åbenbart misbrug af offentlige midler.

Hvis en medarbejder bliver opmærksom på ulovlige, herunder fagligt uforsvarlige forhold, der ikke vedrører videnskabelig uredelighed, kan medarbejderen følge følgende procedure:

 • Medarbejderen retter henvendelse til nærmeste leder og gør opmærksom på forholdet. Hvis medarbejderen oplever, at det er nærmeste leder, der handler ulovligt eller fagligt uforsvarligt, kan medarbejderen i stedet kontakte leders leder direkte. Medarbejderen kan også kontakte sin tillidsrepræsentant, som kan henvende sig til leders leder på vegne af medarbejderen.
 • Lederen undersøger sagen og afdækker problemstillingen. Dette kan ske i samråd med eksempelvis den relevante enhed fra Fælles Service. Såfremt der er tale om et ulovligt eller fagligt uforsvarligt forhold, tager lederen initiativ til at bringe dette i orden.
 • Lederen kan ikke sikre medarbejderen anonymitet i forbindelse med henvendelsen. Lederen har ansvar for i videst muligt omfang at beskytte den pågældende medarbejder mod eventuelle repressalier fra kollegaer eller andre involverede.

Oprindelse, baggrund og historik

Proceduren er godkendt af HSU den 16. juni 2020. 

Overordnede rammer

Proceduren er udarbejdet med henvisning til Forvaltningslovens regler. 

Kontakt og ansvar

Ejer af dokumentet: Dorte Hollensen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd