AAU Håndbogen

Udfasning af vanger til reolvægge m.v. på Aalborg Universitet

Publiceret: 12.11.2021 (Sidst ændret: 17.11.2021)

Print som pdf

Indhold

Fremover vil der ikke blive fastmonteret nye vanger og tilhørende reolsystemer på AAU. I stedet skal der anvendes løst stående reolsystemer, som evt. af sikkerhedshensyn kan fastgøres i væg eller forsynes med kontravægt.

Ligeledes vil der ved flytninger, renoveringsopgaver, såsom maling af kontorer og grupperum, samt ved ombygningssager ikke blive genmonteret eksisterende vange- og reolsystemer.

Eksisterende vangesystemer bliver hængende i bygningerne på nuværende placering, indtil der naturligt sker en ændring i det pågældende rum, som nødvendiggør demontering af vangerne.

De nuværende lagre af vanger og reolsystemer vil blive afhændet, ligesom Campus Service fremadrettet vil bortskaffe eksisterende systemer i takt med at disse demonteres i forbindelse med ovenstående opgaver.

For alternativ til hylder og opbevaringsmoduler monteret på vanger, henvises til inventarkatalog i iProcurement, ligesom Campus Service kan være behjælpelig med vejledning i forhold til indkøb af møbler til kontorer, laboratorier m.v.

Oprindelse, baggrund og historik

Begrundelsen for udfasningen er, at vangesystemerne samlet set er en relativt dyr opbevaringsløsning for universitetet, da der i forbindelse med flytninger, renoveringsopgaver og ombygninger m.v. i stort omfang skal repareres vægge efter nedtagning af systemerne, ligesom der er forbundet relativt store omkostninger til håndværkere i forbindelse med nedtagning og genmontering heraf.

Der ønskes fremadrettet en mere fleksibel løsning, i forhold til flytninger og rokader. Fordelen ved at anvende løse reolsystemer frem for faste vangesystemer er bl.a., at interne flytninger samt rokader kan eksekveres mere enkelt og med færre omkostninger til håndværkere og efterfølgende reparationer til følge. 

Desuden ønsker Campus Service med beslutningen at minimere risikoen for at beskadige bagvedliggende installationer, såsom eks. el og vandrør, i væggene i forbindelse med opsætning af vanger. Risikoen for vandskader samt kortslutninger minimeres således betydeligt fremadrettet.

I mange af universitetets nyere bygninger med skillevægge af gips, har man desværre også oplevet, at hylderne overbelastes samt at underlaget ikke har været tilstrækkeligt. Det har bl.a. medført, at en reolvæg ulykkeligvis er styrtet ned over en medarbejder. Af sikkerhedsmæssige årsager vurderes det derfor mest hensigtsmæssigt ikke at anvende vangesystemerne fremover.

Formål og afgrænsning

Campus Service har med virkning fra 1. januar 2021 besluttet, at vangesystemer til reolvægge m.v. fremadrettet udfases i universitetets bygninger i takt med at systemerne løbende demonteres. Det betyder at eksisterende reolsystemer ikke bliver genmonteret, såfremt de demonteres pga. ændrede behov, bygningsrenovering, flytninger og lignende samt at der ikke etableres nye vangesystemer.

Kontakt og ansvar

Campus Service, Afdelingsleder, Byggeri & Drift, Alex Røge Hermansen, arh@adm.aau.dk

Campus Service, inventarafdeling, kan kontaktes med hjælp til indretningsforslag og indkøb.
Studiemiljø og indretning, inventar@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd