AAU Håndbogen

Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 06.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering".

Formål og afgrænsning

Formålet med ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering” er at beskrive fordelingen af opgaveansvar samt processerne vedr. dialog og samarbejde om evaluering og opfølgning på kvalitetsarbejdet.

På det overordnede niveau er formålet med den årlige kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering at sikre, at alle uddannelser på AAU systematisk og løbende udvikles i henhold til universitetets samlede mål for uddannelseskvalitet. De samlede mål udgøres af de målsætninger, standarder og indikatorer, der er fastlagt i rammedokumentet for hvert af de seks kvalitetsområder.

Processen for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering skal sikre løbende og systematisk dialog mellem de centrale aktører om den enkelte uddannelses kvalitet og udvikling. Dette ud fra et samlet blik på uddannelsen på tværs af kvalitetsområderne. Via processen gennemfører uddannelsesledelsen i samarbejde monitorering og evaluering af indsatser vedrørende den enkelte uddannelses kvalitet og udvikling. Uddannelsesledelsens opfølgning gennemføres via justering og implementering af indsatser i uddannelsernes handlingsplaner. Monitorering, evaluering og opfølgning sker med afsæt i de fastlagte indikatorer for hvert kvalitetsområde for at sikre, at kvalitetsarbejdet understøtter universitetets standarder og målsætninger for uddannelseskvalitet.

Uddannelsesledelsens årlige kvalitetsopfølgning og uddannelsesevalueringerne sker konkret gennem en 6-årig cyklus. I år 1 af cyklussen gennemføres en uddannelsesevaluering med deltagelse eksterne eksperter. De efterfølgende år gennemføres skiftevis institutinterne kvalitetsstatusser, der involverer den lokale uddannelsesledelse, og kvalitetsrapporteringer, hvor også prodekanen deltager. Uddannelsernes handlingsplaner justeres årligt på baggrund af uddannelsesevaluering, kvalitetsstatus eller kvalitetsrapportering. Disse processer er beskrevet i nærmere detalje i afsnit 4. Se i øvrigt afsnit 5 for definitioner af uddannelsesevaluering, kvalitetsstatus og kvalitetsrapportering.

Uddannelsesledelsens årlige kvalitetsopfølgning og uddannelsesevalueringerne danner grundlaget for prodekanernes og universitetsledelsens opsamling på uddannelsernes kvalitet og udvikling. Proceduren sikrer derved, at universitetets ledelse samler op på uddannelsernes kvalitet og udvikling. Konkret sker dette i en 2-årig cyklus. I lige kalenderår bliver der udarbejdet fakultet-, Fælles Service- og institutionsberetninger. Gennem behandlingen af disse i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR), direktionen og bestyrelsen, sikrer proceduren, at der igangsættes og følges op på fokusområder på fakultets-, Fælles Service- og institutionsniveau. I ulige kalenderår sker der en opfølgning på de igangsatte tiltag og fokusområderne. Disse processer er beskrevet i nærmere detalje i afsnit 4.Se i øvrigt afsnit 5 for definitioner af fakultets-, Fælles Service- og institutionsberetning.

Proceduren er gældende for alle bachelor-, professionsbachelor-, kandidat-, master- og diplomuddannelser udbudt på AAU.

For uddannelser der er under lukning, gennemføres den årlige kvalitetsopfølgning (kvalitetsrapportering og kvalitetsstatus samt opfølgning via justering og implementering af handlingsplaner, jf. afsnit 4.1.2 og 4.1.3), indtil uddannelserne lukkes endeligt. Der gennemføres dog ikke uddannelsesevaluering for uddannelser, der er under lukning.

Nye uddannelser bliver af Studieservice i samarbejde med prodekaner og institutter indplaceret i universitetets ”Turnusplan for uddannelsesevaluering” For nye uddannelser gennemføres den årlige kvalitetsopfølgning i relevant omfang fra og med det år, uddannelserne bliver udbudt første gang. Dog skal nye uddannelser tidligst uddannelsesevalueres i samme år, som de første studerende dimitterer fra uddannelsen.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i forhåndenværende dokument, er forankret i den overordnede ramme for ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” i kvalitetssystemet.

Kvalitetssystemets struktur, kvalitetsområder og målsætninger inden for de enkelte områder er yderligere beskrevet i ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”. Kvalitetssystemets overordnede processer er beskrevet i dokumentet ”Overordnede processer i kvalitetsarbejdet”. De overordnede processer er ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering” samt ”Procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen”.

Denne rammeprocedure omhandler den overordnede proces ”Årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd