AAU Håndbogen

Procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 06.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen".

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at sikre, at universitetets uddannelsesportefølje evalueres og udvikles efter samfundets behov, universitetets uddannelsesstrategi og kvalitetspolitikkens målsætninger. Den samlede uddannelsesportefølje evalueres i Det Strategiske Uddannelsesråd (DSUR) og evalueringen omfatter konkret vurdering af behov for:

 • Ændringer i eksisterende uddannelser, herunder:

- Uddannelser i bero
- Lukning af uddannelser
- Sprogskifte (skift af uddannelsessprog fra fremmedsprog til dansk [1])
- Ændringer i lokale karakter– og sprogkrav [2]
- Ændringer i specifikke adgangskrav [3]
- Titelændringer
- Sammenlægning af uddannelser

 • Udvikling af nye uddannelser eller udbud (prækvalifikation)
 • Udvikling af internationale uddannelser/uddannelsessamarbejder (fx nye Erasmus Mundus-uddannelser eller nye Nordiske Masteruddannelser)

Angående ønskede ændringer i uddannelsesporteføljen [4], er der forskel på, hvorvidt disse kræver orientering af eller godkendelse i Uddannelses- og forskningsministeriet (se nærmere i bilag 1).

Proceduren for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen beskriver universitetets interne proces, der går forud for indsendelse af orienteringer og ansøgninger til Uddannelses- og forskningsministeriet (jf. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af videregående uddannelser). Processen går også forud for ansøgningsrunder angående oprettelse af internationale uddannelser/uddannelsessamarbejder [5].

Proceduren gælder for ændringer i samtlige eksisterende uddannelser, der udbydes på AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. Den er således gældende for universitetets videregående bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- (HD) og masteruddannelser. Ligeledes gælder proceduren ved udvikling af nye uddannelser inden for samtlige nævnte uddannelsestyper.
 

Fodnoter:

[1] Ansøgning om skift af udbudssprog fra dansk til fremmedsprog behandles som prækvalifikation (ansøgning om ny uddannelse).

[2] Lokale adgangskrav er eksempelvis ændringer i minimumskrav til karaktergennemsnittet i den adgangsgivende eksamen eller minimumskrav til karaktergennemsnittet i et eller flere fag i den adgangsgivende eksamen og/eller ændringer i sprogkrav (krav til kundskaber i dansk og/eller engelsk).

[3] Specifikke adgangskrav er krav om fag eller fagkombinationer på et bestemt niveau (A, B eller C), som skal være bestået for at kunne søge optagelse på en specifik videregående uddannelse.

[4] Yderligere information om prækvalifikation og ændringer i eksisterende uddannelser kan findes på ministeriets hjemmeside.

[5] Angående internationale uddannelser/uddannelsessamarbejder er det ikke Uddannelses- og Forskningsministeriet, men hhv. Nordisk Ministerråd eller Europakommissionen, der indkalder forslag til nye Nordiske Masteruddannelser og Erasmus Mundus-uddannelser samt fastsætter ansøgningsfrist.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i den overordnede ramme for ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet” i kvalitetssystemet. 

Kvalitetssystemets struktur, kvalitetsområder og målsætninger inden for de enkelte områder er yderligere beskrevet i ”Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet”. Kvalitetssystemets overordnede processer er beskrevet i dokumentet ”Overordnede processer for kvalitetsarbejdet”. De overordnede processer er ”Årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering” samt ”Evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen”. Denne rammeprocedure omhandler sidstnævnte proces ”Evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen”.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd