AAU Håndbogen

Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre

Publiceret: 29.11.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre".

Formål og afgrænsning

Formålet med denne procedure er, via systematisk udvikling og tilrettelæggelse, at semestrenes studieaktiviteter og herunder prøveformerne, understøtter de studerendes opnåelse af uddannelsens kompetenceprofil.

Uddannelsens og herunder semestrenes tilrettelæggelse skal understøtte, at de studerende kan opnå kompetenceprofilen inden for den normerede studietid og med en arbejdsbelastning svarende til uddannelsens omfang i ECTS-point.

Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre omfatter processen for udmøntning af studieordningen til semesterets studieaktiviteter, og omfatter derfor ikke processen for udvikling og justering af studieordningen.

Proceduren omfatter alle uddannelser, der udbydes på AAU’s tre campusser i Aalborg, København og Esbjerg. Den er således gældende for universitetets videregående bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser samt for dets diplom- og masteruddannelser.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”2. Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 2 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler krav til processen for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre.

I forbindelse med udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsens semestre er der sammenhæng til følgende procedurer:

”Ramme for uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift”. Denne procedure giver rammerne for uddannelsernes opbygning og tilrettelæggelse i relation til udviklingen af studieordningerne. Da det er studieordningerne, der skal udmøntes i forbindelse med udviklingen og tilrettelæggelsen af semesteret, er denne ramme relevant.  

”Principper for evalueringer med studerende”. Denne procedure fastlægger krav og principper for evalueringer med studerende. De studerendes evaluering af studieaktiviteter og uddannelsesforløb, skal anvendes til den løbende udvikling og tilrettelæggelse af semesteret.

”Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber”. Denne procedure beskriver proceduren for indhentning af viden om prøve- og bedømmelsesformer fra censorerne og censorberetningerne. Denne viden anvendes til den løbende udvikling af studieordningen, som skal udmøntes via nærværende procedure i semesterets tilrettelæggelse.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd