AAU Håndbogen

Principper for evalueringer med studerende

Publiceret: 06.12.2021 (Sidst ændret: 06.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Principper for evalueringer med studerende".

Formål og afgrænsning

Principperne gælder for ordinære uddannelser (BA, PBA og KA) og efter- og videreuddannelser (MA og DI) [1].

Formålet med ”Principper for evaluering med studerende” er at foretage systematiske evalueringer, der tilrettelægges, så de kan indgå i arbejdet med kvalitetsudvikling af de enkelte uddannelser.

I AAU’s kvalitetssystem stilles der krav om, at der foretages:

 • Evaluering af studiestart
 • Evaluering af studieaktiviteter
 • Evaluering af studiemiljø
 • Evaluering af uddannelsesforløb

I afsnittet ”Procesbeskrivelse” fremgår principper, formål og mindstekrav til evalueringerne. (Der henvises til "Principper for evalueringer med studerende"). 

Da ”Principper for evalueringer med studerende” i kvalitetssystemet udelukkende omfatter principper og mindstekrav til de krævede systematiske evalueringer, er den løbende og værdigivende dialog mellem undervisere og studerende ikke medtaget, men anerkendes her som et væsentligt element i en god kvalitetskultur på institutterne.
 

Fodnote

[1] Bachelor- (BA), Professionsbachelor- (PBA), Kandidat- (KA), Diplom- (DI) og Masteruddannelser (MA). 

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”2. Uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet i kvalitetsområde 2 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Dette dokument indeholder principper og mindstekrav for gennemførelse og opfølgning på evalueringer med studerende. Med afsæt i dette dokument skal institutterne selv fastlægge den konkrete decentrale plan for gennemførelse af og opfølgning på evalueringerne.

For evaluering af studiemiljøet er selve gennemførelsen indeholdt i dette dokument, men opfølgningen på studiemiljøevalueringerne er beskrevet særkilt i ”Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet”, som er en del af kvalitetsområde ”4. Studiemiljø”.

Principperne i dette dokument oplister det overordnede regelsæt for institutternes plan for evalueringer med studerende. Mindstekravene beskrevet i afsnittet ”procesbeskrivelse” samt kravene til institutternes plan i bilag 1 skal honoreres og udmøntes i institutternes plan for evalueringer med studerende.   

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Principper for evalueringer med studerende".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd