AAU Håndbogen

Procedure for vejledning af forsinkede studerende

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for vejledning af forsinkede studerende"

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at understøtte universitetets arbejde med sikre trivsel for den enkelte studerende, forbedre de studerendes gennemførselstid og mindske frafaldet.

Proceduren beskriver, hvordan der sikres opfølgning ift. forsinkede studerende på AAU. Herunder hvilke ledelsesniveauer og organisatoriske enheder, der har ansvaret for identifikation af, kontakt til og vejledning af forsinkede studerende. 

Ved at følge proceduren sikres det, at:

 • Vejledning af forsinkede studerende lever op til Uddannelsesbekendtgørelsens § 39.
 • Studerende tilbydes vejledning tidligt i deres studietid.
 • Studerende med udfordringer gøres bekendt med og henvises til rette vejledningstilbud.
 • Uddannelsesledelsen, ved hjælp af proceduren samt ”Overordnede principper for indikatorer og grænseværdier”, har adgang til løbende og systematisk information vedr. forsinkede studerende.
 • Uddannelsesledelsen systematisk indhenter viden, som kan bruges i arbejde med indsatser vedr. trivsel, forsinkelse og frafald.

Processen skal gennemføres to gange årligt for to forskellige målgrupper:

 • I efterårssemesteret for studerende på 3. og senere semestre.
 • I forårssemesteret for studerende på 1. studieår (BA, PBA og KA). 


Proceduren er gælder for ordinære uddannelser (BA, PBA og KA).

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområde ”4. Studiemiljø” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet under kvalitetsområde 4 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for studiemiljø”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for vejledning af forsinkede studerende [1].

I processen indgår også ”4.3.1 Principper for studie-, trivsels- og karrierevejledning” fra  kvalitetsområde ”4. Studiemiljø”.
 

Fodnote

[1] ”Forsinkede studerende” defineres i afsnit 5.1 i "Procedure for vejledning af forsinkede studerende".

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Procedure for vejledning af forsinkede studerende"

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd