AAU Håndbogen

Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler

Publiceret: 08.12.2021 (Sidst ændret: 13.12.2021)

Print som pdf

Oprindelse, baggrund og historik

Der henvises til "Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler".

Formål og afgrænsning

I Universitetsloven (LBK nr. 778 af 07/08/2019) §13a og Vedtægt for Aalborg Universitet §94-97 er krav til nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler fastlagt. Universitetsloven og universitetets vedtægt udgør det juridiske grundlag for dialog med aftagerpaneler på AAU. De krav der følger af lov og vedtægt, er udmøntet i ”Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler.”

Formålet med ”Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler” er at sikre bidrag fra aftagere, som skal indgå i det løbende arbejde med udvikling af uddannelserne ved AAU. Aftagernes bidrag bliver sikret ved, at der nedsættes aftagerpaneler, og at der fastlægges møder i disse. Gennem dialog bidrager aftagerpanelerne med input og vurdering af uddannelsernes kvalitet og relevans for samfundet. Dialogen med aftagerpanelerne skal sikre rådgivning af instituttet og studienævnene om fremtidens uddannelsesbehov i et strategisk perspektiv.

Aftagerpanelerne fungerer derved som et rådgivende kontaktforum til at styrke og sikre den løbende dialog og samspillet mellem uddannelse, profession og de beskæftigelsesområder, som uddannelserne retter sig mod.

Endvidere gennemføres der en opfølgning på nedsættelse og sammensætning af aftagerpaneler via processerne vedr. kvalitetsrapportering og uddannelsesevaluering, der er beskrevet i ”Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering”.

Da ”Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler” i kvalitetssystemet udelukkende omfatter principper og mindstekrav til den krævede systematiske dialog med aftagerpaneler, er øvrig løbende og værdigivende dialog og samarbejde mellem universitet og aftagere ikke medtaget, men anerkendes her som et væsentligt element i institutternes arbejde på uddannelsesområdet.

Proceduren er gældende for alle bachelor-, professionsbachelor-, kandidat-, diplom- og masteruddannelser udbudt på AAU.

Overordnede rammer

Dette dokument er en del af Aalborg Universitets (AAU) kvalitetssystem på uddannelsesområdet. Kvalitetsarbejdet, der beskrives i dokumentet, er forankret i kvalitetsområdet ”6. Job og Karriere” i kvalitetssystemet.

Rammerne for kvalitetsarbejdet i kvalitetsområde 6 er beskrevet i dokumentet ”Ramme for job og karriere”, der fastlægger standarder, indikatorer og procedurer for målsætningerne under dette kvalitetsområde.

Denne procedure omhandler processen for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler.

Kontakt og ansvar

REVISION

Ansvaret for udvikling, evaluering og revidering af AAU’s kvalitetssystem påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.
 

​KONTAKT

Ved spørgsmål til indholdet kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk.

AAU sagsnr. 2021-412-01916 AAU Kvalitetssystem 2021

Begrebsdefinitioner

Der henvises til "Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler".

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd