AAU Håndbogen

Navngivning af organisatoriske enheder og strategiske indsatser

Regler for navngivning af organisatoriske enheder og brug af AAU-akronymet

Publiceret: 01.07.2022 (Sidst ændret: 01.07.2022)

Print som pdf

Indhold

Navngivning af organisatoriske enheder

En organisatorisk enhed forstås her som et fakultet, et institut, en ph.d.-skole, Institute for Advanced Study in PBL, Fælles Service-afdelinger og AAU Innovation.

I forbindelse med oprettelse af nye enheder eller ændringer af navne for fakulteter, institutter, ph.d.-skoler eller Institute for Advanced Study in PBL foretager det relevante dekansekretariat eller sekretariat i Institute for Advanced Study in PBL sagsbehandlingen og sender sagen til behandling i direktionen. Navngivning af underliggende enheder skal ikke godkendes af direktionen.

Oprettelse af eller ændring af navne på organisatoriske enheder i Fælles Service eller AAU Innovation vedtages af hhv. universitetsdirektøren eller innovationsdirektøren efter indstilling fra den relevante leder.

Spørgsmål omkring proces for sagsbehandlingen kan drøftes med vicedirektøren for Rektorsekretariatet, der også om nødvendigt kan træffe afgørelse om, hvordan sagsbehandlingen bedst foretages, herunder forudgående inddragelse af relevante interessenter.

For alle enheder, som er omfattet af nærværende regler, gælder det, at vicedirektøren for kommunikation inddrages i sagsbehandlingen for at sikre, at de rette kommunikationsfaglige hensyn tænkes ind. Den sagsbehandlende enhed sikrer endvidere afklaring af de it-systemtekniske implikationer forud for, at der træffes beslutning om navngivning. Dette sker ved, at AAU IT-Services inddrages i sagsbehandlingen.

Navngivningen af nye organisatoriske enheder sker med udgangspunkt i følgende principper:

 1. Navnet indeholder en el. to betegnelser for den faglighed, enheden vedrører.
 2. Navnet indeholder en organisationsbetegnelse, fx ”Fakultet for..”, ”Institut for…”
 3. Navnet skal være modtagerorienteret. Både internt og eksternt skal navnet kort og tydeligt angive, hvad den pågældende enhed beskæftiger sig med, så modtagerne kan afkode dette. Dvs. at forholdsvis brede betegnelser undgås, da de kan overlappe med andre enheder eller genstandsområder.
  En modtager defineres her som en voksen person, der har et grundlæggende indblik i samfundet og dermed et overordnet kendskab til de fagligheder, der gør sig gældende på de videregående uddannelsesinstitutioner
 4. I navngivningen kan der tages hensyn til forskellige akademiske traditioner og de nationale og internationale kontekster, et givet navn skal indgå i.
 5. Når en enhed indgår i profileringen af AAU ift. medier, interessenter, borgere, andre universiteter m.fl. indtænkes, hvordan navnet kan differentiere sig i forhold til lignende enheder, også på andre forskningsinstitutioner, således at navnet ikke overlapper i væsentlig grad med nævnte. Dermed undgås en forveksling og navnet huskes nemmere af AAU’s interessenter.

For hver enhed indstilles der også til et kort navn, som kan bruges internt i det daglige og et domænenavn – en kort betegnelse, der kan indgå i enhedens webadresse.

Alle enheder skal have et dansk og et engelsk navn.

Fakulteter og institutter optræder altid med deres fulde navn på eksamensbeviser, diplomer og andre dokumenter af formel karakter, mens enhedernes kortnavne kan bruges i intern kommunikation og ekstern profilering af universitetet såfremt det fulde navn indledningsvis angives.
 

Brug af AAU-akronymet

Brug af AAU-akronymet sker med udgangspunkt i følgende principper:

 1. AAU-akronymet kan bruges, hvis der er tale om en strategisk indsats, der går på tværs af flere fakulteters institutter. En indsats kan være en ”strategisk challenge”, en ”mission” eller et større forskningsprojekt, som også kan bidrage til profileringen af AAU i ekstern sammenhæng, fx i forbindelse med formidlingen af forskningsresultater i medierne.
 2. AAU-akronymet kan bruges om organisatoriske enheder, hvor der er et helt særligt behov for at profilere en videnskabelig styrkeposition eller differentiere sig i forhold til lignende enheder på andre forskningsinstitutioner.
 3. AAU-akronymet kan bruges om en serviceenhed, der dækker hele universitetet.

Det er væsentligt, at AAU fremstår som én organisatorisk enhed i medier. Dvs. at medarbejderes tilhørsforhold skal fremgå som ”Aalborg Universitet” fremfor ”AAU”, et navngivet fakultet, institut eller anden enhed.

Brug af AAU-akronymet skal altid godkendes af Direktionen.

Oprindelse, baggrund og historik

Politikken er godkendt af Direktionen den 31. marts 2022. Politikken træder i kraft den 1. juni 2022.

Formål og afgrænsning

Regler for navngivning af organisatoriske enheder og strategiske indsatser på AAU udgør en ramme for, hvordan enheder navngives på en konsistent og kommunikationsmæssigt velbegrundet måde. Derudover indeholder politikken principper for brugen af AAU-akronymet.

Kontakt og ansvar

Kontakt og Ansvar

Ved spørgsmål kontaktes Rektorsekretariatet på e-mail: rektorsekretariatet@adm.aau.dk

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd