AAU Håndbogen

Procedure for årlig opfølgning på optag og tilgang samt lofter

Publiceret: 06.07.2022 (Sidst ændret: 06.07.2022)

Print som pdf

Indhold

På AAU er der årligt en intern proces, hvor optagelseskapaciteten på de ordinære bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser vedtages endeligt for det kommende studieår på campus i Aalborg, Esbjerg og København. I processen anmoder Studieservice dekanaterne om at sende fakultetets indstilling til optagelseskapacitet til Studieservice, og ved ønsker om forhøjelse af lofter og/eller ønsker om indførsel af ny AAU-fastsat adgangsbegrænsning mv. skal prorektor godkende/afslå ønsker fra dekanater.

I henhold til Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid og Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser skal oplysninger om adgangsbegrænsning og udvælgelseskriterier offentliggøres på AAU’s hjemmeside senest 1. februar, mindst et år før de træder i kraft.

AAU vedtog i foråret 2022 en institutionsplan for udflytning, lukning og reduktion af optag/tilgang som resultat af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” (udflytningsaftalen). Som led i AAU’s institutionsplan er der indført lofter for optag/tilgang i 2023-2030 på alle ordinære uddannelser på campus i Aalborg og København. Der anvendes fire typer lofter:

 • uddannelsesspecifik dimensionering (fastsat af UFM)
 • ledighedsbaseret dimensionering (fastsat af UFM – med mulighed for at omfordele pladser inden for eksisterende dimensioneringslofter)
 • AAU-fastsat adgangsbegrænsning
 • fri adgang med maksoptag (dvs. fri adgang i første optagelsesrunde, men med et maksoptag på evt. ledige pladser i anden optagelsesrunde).

Som opfølgning på udflytningsaftalen er de årlige interne processer vedr. optagelseskapacitet, lofter og opfølgning på optag/tilgang blevet justeret med virkning fra efteråret 2022. Justeringen af processerne er sket for at sikre, at der årligt er en systematisk monitorering af dels overholdelse af lofter for optag/tilgang i forbindelse med dimensionering og udflytningsaftalen og dels bedst mulig udnyttelse af optagelseskapaciteten overordnet set på AAU. Gennemførelsen af proceduren sker koordineret med gennemførelsen af kvalitetssystemets procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen. I nedenstående tabel 1 fremgår proceduren for årlig opfølgning på optag og tilgang samt lofter med angivelse af processer, ansvarlige enheder og periode for processer.

Oprindelse, baggrund og historik

”Procedure for årlig opfølgning på optag og tilgang samt lofter” er udarbejdet i juli 2022 med ikrafttrædelse i august 2022. Proceduren er udarbejdet af Strategi og Politik i Studieservice og godkendt af prorektor.

Proceduren er udarbejdet som opfølgning på AAU’s institutionsplan for udflytning, lukning og reduktion af optag som resultat af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” (udflytningsaftalen). Proceduren er med til at sikre, at der årligt er en systematisk monitorering af dels overholdelse af lofter for optag og tilgang i forbindelse med dimensionering og implementering af udflytningsaftalen og dels bedst mulig udnyttelse af optagelseskapaciteten overordnet set på AAU. Gennemførelsen af proceduren sker koordineret med gennemførelsen af kvalitetssystemets procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen.

Formål og afgrænsning

Formålet med ”Procedure for årlig opfølgning på optag og tilgang samt lofter” er at beskrive dels processer vedr. den årlige opfølgning på optag og tilgang af studerende, overholdelse af lofter for optag/tilgang og evt. ønsker til ændring af lofter og dels fordeling af opgaveansvar.

Overordnede rammer

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med gældende adgangsbekendtgørelser, årshjul for notater om uddannelsesdata, procedurer i AAU’s kvalitetssystem, Uddannelses- og Forskningsstyrelsens årshjul for dimensionering og årshjul for årlig opfølgning på politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” mv.

Kontakt og ansvar

Ansvar for og opdatering af ”Procedure for årlig opfølgning på optag og tilgang samt lofter” påhviler Strategi og Politik i Studieservice. Ved evt. spørgsmål kan Strategi og Politik kontaktes via sts-strategi@adm.aau.dk.

Begrebsdefinitioner

Optag: Samlet tilgang af studerende via optagelse på 1. og 2. semester af en bachelor-, professionsbachelor og kandidatuddannelse.

Tilgang: Samlet tilgang af studerende via optagelse på 1. og 2. semester af en bachelor-, professionsbachelor og kandidatuddannelse og via indskrivning med merit på 3.-6. semester af en bacheloruddannelse, 3.-7. semester af en professionsbacheloruddannelse og 3.-4. semester af en kandidatuddannelse.

Bilag

AAU’s hjemmeside er der intern information om optagelseskapacitet, lofter for optag/tilgang og processer vedr. lofter mv.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd