AAU Håndbogen

Brug af undervisningsmateriale (politik)

Aalborg Universitets politik for brug af undervisningsmateriale

Publiceret: 12.08.2022 (Sidst ændret: 17.08.2022)

Print som pdf

Indhold

Politikkens område

Pkt. 1. Politikken vedrører immaterielle rettigheder, der knytter sig til ikke-forlagsudgivet undervisningsmateriale frembragt af AAU’s undervisere som led i deres ansættelse ved AAU.

Pkt. 2. Ved undervisningsmateriale forstås alle former for materiale, som underviserne har frembragt til brug i undervisning som led i ansættelsen på AAU, herunder eftervidereuddannelse, f.eks. PowerPoint-slides, handouts, billeder, e-læringsforløb, quizzer, lyd- og billedoptagelser mv.

Pkt. 3. Politikken vedrører kun rettigheder til undervisningsmateriale, der er frembragt af AAU’s undervisere som led i deres ansættelse, og som ikke er udgivet på forlag. AAU’s mulighed for brug af forlagsudgivet undervisningsmateriale, f.eks. bøger og artikler, reguleres af universitetets aftaler med Copydan og tilsvarende organisationer.

 

Undervisningsmateriale frembragt med henblik på brug i egen undervisning

Pkt. 4. Undervisningsmateriale, jf. pkt. 2, der er frembragt af en underviser med henblik på brug i vedkommendes egen undervisning, kan genbruges af AAU’s andre ansatte, hvis underviseren giver tilladelse. Tilladelsen kan, udover det naturlige at spørge om tilladelse, f.eks. også gives ved at underviseren stiller materialet til rådighed under en egnet licens, f.eks. en Creative Commons-licens. Der kan så ske genbrug i det omfang, licensen giver mulighed for det.

Pkt. 5. Det anses også for at være et udtryk for tilladelse, hvis underviseren distribuerer materialet på andre måder, som signalerer, at materialet frit kan bruges, f.eks. hvis vedkommende uploader det til et fælles delingsdrev, hvor undervisere, der ønsker at dele materiale med andre, kan uploade og frit hente materiale. I de tilfælde kan der ske genbrug på den måde, som er aftalt. Yderligere definition af, hvad der anses for at være et fælles delingsdrev, fastsættes på de enkelte institutter. Et fælles delingsdrev er dog ikke et kursusmodul i Moodle eller anden lignende platform hvor flere undervisere bidrager til det samme kursus. Tilladelse efter denne bestemmelse gælder indtil to år efter underviseren er fratrådt sin stilling på AAU.

Pkt. 6. Undervisningsmaterialet kan tillige anvendes af andre ansatte på AAU i helt ekstraordinære tilfælde, hvor der opstår et upåregneligt og tvingende behov for at anvende materialet til at gennemføre undervisning, f.eks. ved en undervisers længerevarende, pludselige forfald. Brug af undervisningsmaterialet skal i disse tilfælde alene knyttes til den specifikke situation, hvor det upåregnelige og tvingende behov for at bruge undervisningsmaterialet er opstået.

Pkt. 7. Undervisningsmateriale, jf. pkt. 2, der er frembragt af flere undervisere i forening med henblik på brug i deres egen undervisning eller med henblik på brug i fælles undervisning, kan ligeledes genbruges af AAU’s andre ansatte, hvis underviserne i fællesskab giver tilladelse, jf. pkt. 4 og 5, medmindre der er tale om specifikt undervisningsmateriale for hvilket der er indgået en særskilt aftale.

 

Undervisningsmateriale frembragt med henblik på almen anvendelse

Pkt. 8. Undervisningsmateriale, der er frembragt af en underviser med henblik på brug, der rækker videre end brug i vedkommendes egen undervisning, kan genbruges af AAU’s andre ansatte i det omfang, det er nødvendigt for AAU’s sædvanlige undervisningsvirksomhed. Som eksempler kan nævnes eksamensopgaver, rettevejledninger, kursusforløb o. lign., som frembringes med henblik på afvikling under medvirken af skiftende undervisere.

Pkt. 9. For så vidt angår undervisningsmateriale omfattet af pkt. 8 har AAU, jf. sædvanlig virksomhed, brugsret til materialet. Brugsretten indebærer, at underviserne kan genbruge og viderebearbejde hinandens undervisningsmateriale som led i undervisning ved AAU.

 

Undervisningsmateriale, der indeholder lyd- og/eller billedoptagelser

Pkt. 10. Hvis AAU ønsker at optage en undervisningssituation, skal studieledelsen anmode om undervisernes accept af optagelse og deling og/eller offentliggørelse af undervisningssituationen. Studieledelsens indhentelse af undervisernes accept skal så vidt muligt ske i god tid inden de pågældende lektioner. Det skal i hvert enkelt tilfælde aftales mellem de enkelte undervisere og studieledelsen, hvilke lektioner der skal optages. 

Pkt. 11. I undervisningsmateriale, hvor der indgår lyd- og/eller billedoptagelser af undervisere, har underviseren krav på at få optagelserne til gennemsyn, inden de indgår i undervisningen. Desuden kan underviserne til enhver tid kræve optagelserne fjernet fra undervisningsmaterialet.

Pkt. 12. Optagelsernes art skal desuden aftales mellem de enkelte undervisere og studieledelsen i hvert enkelt tilfælde. Det skal ved indgåelse af aftalerne aftales, om det skal være lyd- og/eller billedoptagelser, og hvilken form eventuelle billedoptagelser skal have, herunder om PowerPoint-slides eller andet undervisningsmateriale skal fremgå af optagelsen. Det skal derudover aftales, om optagelserne skal udsendes samtidig med undervisningen og/eller oplagres med henblik på senere offentliggørelse. Endelig skal det aftales, hvordan optagelserne skal offentliggøres, f.eks. via internettet, lokale intranet eller på andre måder. Hvis offentliggørelsen skal ske via lokale intranet, skal det aftales, hvem der skal have adgang til optagelserne.

Pkt. 13. AAU kan bruge lyd- og/eller billedoptagelser af undervisningssituationer optaget af AAU inden for rammerne af de konkrete aftaler indgået med underviserne jf. pkt. 10-12. Underviserne kan til enhver tid trække deres accept tilbage.

 

Kommerciel brug af undervisningsmateriale

Pkt. 14. Kommerciel brug af undervisningsmateriale kan kun ske efter aftale med de enkelte undervisere.

Oprindelse, baggrund og historik

Politikken er udarbejdet af Rektorsekretariatet og Kontraktenheden.

Politikken er godkendt af direktionen den 20. juni 2022 efter høring af Hovedsamarbejdsudvalget, akademiske råd og fakulteternes samarbejdsudvalg.

Politikken revideres to år efter direktionens godkendelse. Herefter revideres politikken ved behov.

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitet (AAU) er en viden-producerende institution. AAU skal ikke alene levere forskning, men også undervisning på højeste internationale niveau. Det stiller krav om forskningsbaseret undervisningsmateriale af højeste faglige kvalitet.

Undervisere, der frembringer undervisningsmateriale, har ophavsretten til undervisningsmaterialet. Brug af undervisningsmaterialet kræver derfor som udgangspunkt tilladelse fra underviserne, medmindre undervisningsmaterialet er frembragt med henblik på almen anvendelse jf. pkt. 8 og 9, eller brug af undervisningsmaterialet er nødvendig som led i universitetets sædvanlige undervisningsvirksomhed. Som led i undervisning er det naturligt, at undervisere i et vist omfang kan genbruge hinandens undervisningsmateriale uden at skulle bede om tilladelse hver gang. Det er en udbredt tradition, at f.eks. eksamensopgaver kan genbruges som øvelsesopgaver uden tilladelse fra den underviser, der oprindeligt formulerede opgaven.

Der er dog former for undervisningsmateriale, der kun frembringes med henblik på brug i undervisernes egen undervisning. Undervisningsmateriale er i vidt omfang forskningsbaseret på AAU, og ofte vil materialet være baseret på, eller på sigt komme til at indgå i, videnskabelige publikationer, herunder artikler og videnskabelige monografier. Det er en central del af den akademiske frihed, at forskere selv bestemmer, hvor, hvornår og hvordan de publicerer. I relation til undervisningsmateriale frembragt med henblik på brug i egen undervisning bør underviserne derfor bevare samme kontrol med undervisningsmaterialet, som de har i forhold til videnskabelige publikationer. Det er også en central del af den akademiske frihed, at undervisere kan publicere på forlag, herunder i form af bøger og artikler. Dette gælder også i tilfælde, hvor publikationerne måtte gentage eller bygge på undervisningsmateriale.

For at sikre, at AAU kan udøve undervisningsvirksomhed på den bedst mulige måde og over for de studerende levere en så fleksibel og god undervisning som muligt, opfordrer AAU til, at undervisere giver tilladelse til, at deres undervisningsmateriale deles med andre undervisere jf. pkt. 4. Dog altid under hensyntagen til, at dette ikke vil kompromittere egne forskningsresultater.

Politikken er således baseret på, at der i videst muligt omfang skal gives tilladelse fra den underviser eller de undervisere, som har frembragt undervisningsmateriale med henblik på brug i egen undervisning jf. pkt. 4-7. Der kan dog opstå helt ekstraordinære situationer, hvor det ikke er muligt at få tilladelse, f.eks. ved underviserens længerevarende, pludselige forfald jf. pkt. 6. Hvis en underviser har frembragt undervisningsmateriale med henblik på almen anvendelse jf. pkt. 8-9, forudsætter brug af materialet kun tilladelse fra underviseren ved tvivl om underviserens intention med udarbejdelsen af materialet. Undervisningsmateriale, der indeholder lyd- og/eller billedoptagelser er behandlet særskilt i pkt. 10-13. Kommerciel brug af undervisningsmateriale skal altid ske efter aftale med de enkelte undervisere jf. pkt. 14.

Politikken regulerer kun brug af ikke-forlagsudgivet materiale. Hvis underviseren går med overvejelser om at udgive sit undervisningsmateriale, bør underviseren overveje, om det er hensigtsmæssigt at tillade brug af materialet. Forlagsudgivet materiale reguleres af AAU’s aftaler med Copydan og tilsvarende organisationer.

Kontakt og ansvar

Rektorsekretariatet (rektorsekretariatet@adm.aau.dk)

Kontraktenheden (kontrakt@adm.aau.dk)

Eventuelle henvendelser vedr. politikken bedes fremsendt til både Rektorsekretariatet og Kontraktenheden, hvorefter henvendelsen vil blive fordelt på baggrund af henvendelsens konkrete indhold.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd