AAU Håndbogen

Procedure for monitorering af retskravsbachelorer ift. kandidatuddannelser under lukning

Publiceret: 06.01.2023 (Sidst ændret: 01.02.2023)

Print som pdf

Indhold

I nedenstående tabel 1 fremgår proceduren for årlig monitorering af, om der på kandidatuddannelser under lukning er flere bachelordimittender med retskrav tilbage, eller om de konkrete kandidatuddannelser kan lukke for optag.

Processerne gennemføres årligt i perioden medio august til ultimo oktober for at sikre, at der ikke oprettes udbud i STADS-DANS af kandidatuddannelser, hvor der kan lukkes for optag.

Tabel 1: Procedure for monitorering af retskravsbachelorer ift. kandidatuddannelser under lukning

Hvis der er få bachelordimittender med retskrav tilbage, kan der som led i kvalitetsarbejdet tages stilling til,

 1. om AAU eventuelt skal søge Uddannelses- og Forskningsstyrelsen om at få retskrav flyttet til en anden relevant kandidatuddannelse, eller
 2. om AAU skal følge Uddannelses- og Forskningsstyrelsens administrative praksis om, at en kandidatuddannelse kan nedlægges fem år efter, at beslutning herom er truffet.

Ift. sidstnævnte vil bachelordimittender ikke miste deres retskrav, men AAU skal fastlægge det bedst mulige alternative retskrav ud fra en konkret vurdering.

Ovennævnte kan drøftes i forbindelse med fakulteternes evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen, jf. procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen.

Oprindelse, baggrund og historik

’Procedure for monitorering af retskravsbachelorer ift. kandidatuddannelser under lukning’ er udarbejdet i december 2022 med ikrafttrædelse i januar 2023. Proceduren er udarbejdet af Studieservice.

Proceduren er udarbejdet som opfølgning på AAU’s institutionsplan for udflytning, lukning og reduktion af optag som resultat af den politiske aftale om ”Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark” (udflytningsaftalen). Proceduren er med til at sikre, at der årligt er en systematisk identificering af, om der på en kandidatuddannelse med retskrav, som er under lukning, fortsat er bachelordimittender med ikke-anvendt retskrav, eller om kandidatuddannelsen kan lukke for optag. 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at sikre, at der årligt er en systematisk identifikation af, om der på kandidatuddannelser med retskrav under lukning fortsat er bachelordimittender med ikke-anvendt retskrav, eller om de konkrete kandidatuddannelser kan lukke for optag.

Overordnede rammer

Proceduren er udarbejdet i overensstemmelse med gældende adgangsbekendtgørelser og procedurer i AAU’s kvalitetssystem mv.

Kontakt og ansvar

Ansvar for og opdatering af ’Procedure for monitorering af retskravsbachelorer ift. kandidatuddannelser under lukning’ påhviler Optagelse og Efteruddannelse i Studieservice. Ved evt. spørgsmål kan kandidatoptag@aau.dk kontaktes.

Begrebsdefinitioner

3-årigt retskrav:

Reglerne for retskrav er beskrevet i §§ 26-27 i Bekendtgørelse om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid.

De tre års retskrav beregnes fra førstkommende sommeroptag, efter bestået bacheloruddannelse, og slutter efter sommeroptaget tre år efter. Det vil sige, at inklusiv dimittendåret har man som retskravsbachelor mulighed for at ansøge om optagelse på retskravskandidatuddannelsen ved fire optagelsesrunder.

Retskravet kan kun bruges én gang. Retskravet er brugt, når ansøger har søgt om optagelse og accepteret den tilbudte studieplads på retskravskandidatuddannelsen. Hvis ansøger ikke accepterer den tilbudte studieplads, anses retskravet ikke som brugt, og derved er der fortsat retskrav på optagelse, hvis de tre år ikke er gået.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd