AAU Håndbogen

Ansættelse af eksterne lektorer - D-VIP

Regler og vilkår for eksterne lektorer (EL) (DVIP)

Publiceret: 23.11.2017 (Sidst ændret: 08.07.2020)

Print som pdf

Indhold

Ansættelse

Ansættelse som ekstern lektor sker normalt for 3 år ad gangen. I særlige tilfælde kan ansættelse ske for en kortere periode.

Ingen kan være ansat i videnskabelig hovedstilling og som ekstern lektor ved samme universitet eller højere uddannelsesinstitution.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter enten:

* Relevant praksiserfaring på højt niveau, der ikke er opnået gennem en universitær, videnskabelig ansættelse eller

* Ansættelse i en videnskabelig hovedstilling på et andet universitet.

En ekstern lektor, som ansættes i kraft af sin relevante praksiserfaring, skal have indgående, aktuel viden om fagets/fagområdets anvendelsesmuligheder. Det opnås/er opnået gennem beskæftigelse inden for faget/fagområdet.

Ansættelse som ekstern lektor forudsætter, at vedkommende - ved en fagkyndig bedømmelse i henhold til gældende regler - erklæres for kvalificeret hertil.

Arbejdsområde

Arbejdsområdet for de eksterne lektorer vil hovedsageligt bestå i at give forelæsninger og anden selvstændig undervisning på højt niveau, udarbejde og rette opgaver til den løbende undervisning og til skriftlig eksamen samt eksaminere ved eksaminer og andre prøver.

Arbejdsomfang

Før hvert semesters begyndelse foretages en opgørelse over det antal arbejdstimer, som vil påhvile lektoren. I opgørelsen medregnes tidsforbrug til egentlige undervisningstimer, vejledning, udarbejdelse af opgaver, der ikke indgår i den løbende undervisning, opgaveretning i den løbende undervisning og ved skriftligt eksamen, mundtlige eksaminationer, ledelse af seminarer og lign. Endvidere medregnes den tid, der påregnes at medgå til forberedelse af forelæsninger og anden egentlig undervisning.

Til hver forelæsning eller hertil svarende undervisning medregnes 2½ time til forberedelse.

Til mundtlig eksamination fastsættes forberedelsestiden til maksimalt 1 time pr. eksaminationstime.

Eventuelt tidsforbrug til deltagelse i møder i kollegiale organer medregnes ikke.

Det arbejdstimetal, der er forbundet med en ekstern lektors undervisning, kan ikke overstige 500 timer årligt.

Såfremt det af hensyn til undervisningens tilrettelæggelse eller gennemførelse er nødvendigt, kan arbejdstimetallet dog udgøre op til 780 timer årligt.

Aflønning

Lønnen udbetales i semestret normalt månedsvis bagud med 1/5, idet der ikke udbetales vederlag i månederne juli og august.

Tillæg

Der kan ved ansættelsen såvel som under ansættelsen lokalt aftales funktions- og kvalifikationstillæg.

Varige og midlertidige tillæg forhandles med den eksterne lektor, der kan vælge at lade sig bistå af sin faglige organisation. Såfremt den eksterne lektor ikke selv ønsker at forhandle, føres forhandlingen direkte med den forhandlingsberettigede organisation.

Resultatet af forhandlingen indsendes til den forhanslingsberettigede organisations godkendelse.

Der er mulighed for at yde engangsvederlag. Engangsvederlaget fastsættes af ledelsen efter forhandling med den eksterne lektor.

Sygdom

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder, at timer, der aflyses på grund af sygdom eller andet lektoren utilregneligt forhold, i videst muligt omfang skal læses senere. Sygdom kan kræves dokumenteret ved lægeattest.

Barsel og adoption

Der ydes løn under barsel og adoption efter de til enhver tid gældende regler vedrørende barsel og adoption (barselsaftalen). Undtaget herfra er dog eksterne lektorer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds. Til eksterne lektorer, der har beskæftigelse på mindre end fuld tid andetsteds, ydes der løn under barsel og adoption, dog maksimalt op til en samlet beskæftigelse på fuld tid (37 timer/uge). Løn under barsel og adoption kan dog længst ydes indtil ansættelsesperiodens udløb.

Barns 1. og 2. sygedagsygedag

Styrelsen kan give en ansat hel eller delvis tjenestefrihed uden lønafkortning til pasning af et sygt barn, når:

 • Det er barnets 1. eller 2. sygedag
 • hensynet til barnets forhold gør dette nødvendigt
 • forholdene på tjenestestedet tillader det
 • barnet er under 18 år,
 • barnet er hjemmeværende

For personer, der i ansættelsesperioden er fuldtidsbeskæftiget andetsteds, eller som inkl. den timelønnede beskæftigelse har mere end fuld beskæftigelsesgrad, gælder samme regler om læsning af aflyste timer som nævnt i ovenstående.

Feriegodtgørelse

Feriegodtgørelse ydes i overensstemmelse med ferielovens bestemmelser med 12½ pct. af den udbetalte løn.

Opsigelse mv.

For eksterne lektorer gælder regler om varsling af opsigelse svarende til funktionærlovens regler (§ 2) om opsigelse. Bestemmelsen gælder for ansættelser, der finder sted den 1. maj 2012 eller derefter.

Ved ansættelse før 1. maj 2012 er opsigelsesvarslet fra den ansættende myndigheds side 2 måneder til udløbet af et semester og fra den ansattes side 1 måned til den 1. i en måned.

 

For tidsbegrænset ansatte ophører ansættelsesforholdet ved ansættelsesperiodens udløb uden yderligere varsel.

 

 

 

 

 

Oprindelse, baggrund og historik

Løn og ansættelsesvilkår for eksterne lektorer ansat iht. Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Formål og afgrænsning

Formålet er at angive gældende regler og vilkår ved ansættelse af eksterne lektorer.

Overordnede rammer

Crkulære om aftale om eksterne lektorer ved universiteter m.fl. under Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Kontakt og ansvar

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte dit lokale HR-Servicecenter.

Begrebsdefinitioner

Forefindes ikke.

Bilag

Forefindes ikke.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Ansættelse og aflønning - VIP

Skematisk oversigt over reglerne ved ansættelse af videnskabeligt personale (VIP) pr. 1.1.2020.

Læs mere

Opsigelsesvarsler

Oversigt over opsigelsesvarsler, hvis Aalborg Universitet afskediger en medarbejder.

Læs mere