AAU Håndbogen

Befordringsgodtgørelse til deltidsbeskæftigede lærere m.v.

Regler for befordringsgodtgørelse m.v. til deltidsbeskæftigede lærere (undervisningsassitenter, studenterundervisere og eksterne lektorer)

Publiceret: 05.12.2017 (Sidst ændret: 30.04.2018)

Print som pdf

Indhold

Udgiften til befordring mellem bopæl og arbejdssted samt evt. udgifter til ophold på arbejdssted er principielt Aalborg Universitet uvedkommende, og ovennævnte deltidsbeskæftigede kan ikke gøre krav på ydelser til dækning af sådanne udgifter. 

Dog er der i enkelte tilfælde mulighed for dispensation, hvor der foreligger et åbenbart misforhold mellem på den ene side et meget begrænset timetal og det herfor fastsatte vederlag og på den anden side de befordringsudgifter m.v., som ellers vil påhvile vedkommende underviser. 


Dispensation 

Der kan efter ansøgning gives dispensation under forudsætning af: 

 • At der er tale om betydelig afstand mellem bopæl og Aalborg Universitet, d.v.s. afstand over 100 km. 
 • At der efter antallet og fordelingen af undervisningstimerne, som påregnes koncentreret mest muligt, vil være et misforhold mellem aflønning og befordringsudgifter m.v. 
 • At ydelsen i øvrigt må anses for påkrævet ud fra undervisningsmæssige hensyn, og at der herunder ikke er mulighed for at antage nærmereboende og tilstrækkeligt kvalificerede lærerkræfter. 
 • At der er tale om week-end kurser på Åben Uddannelse. 

Der kan ydes dækning af følgende udgifter: 

 1. Befordringsgodtgørelse: befordring mellem bopæl og arbejdssted foretages med billigste offentlige transportmiddel (tog/bus). Såfremt der benyttes egen bil, kan der ydes godtgørelse for kørte kilometer til lav sats, forudsat at godtgørelsen ikke overstiger udgiften til offentlig transportmiddel. Udgifter skal dokumenteres. 
 2. Opholdsudgifter: såfremt Aalborg Universitet ikke kan anvise logi, vil der kunne gives godtgørelse til udgifter til logi for nætter mellem undervisningsdagene. Godtgørelsen vil maksimalt kunne udgøre udgift til hotel, jf. statens regler. Evt. udgifter til obligatorisk morgenmad på hotel dækkes også. Udgifter skal dokumenteres.
 3. Det tillades - hvor særlige forhold taler herfor - at afholde beskedne udgifter til fortæring.

Ansøgningsprocedure

Fakulteterne sender pr. semester dispensationsansøgning til Økonomiafdelingen (Regnskabschefen). Ansøgningen skal indeholde navn på de personer, der ønskes godtgørelse til, antal arbejdstimer pr. person, anslået godtgørelse pr. person. Endvidere skal afstande samt behov for logi fremgå. 

Studieenhedernes ansøgning til Fakulteterne kan vedlægges. Økonomiafdelingens dispensationer vil herefter tilgå. Ændringer i forhold til de af Økonomiafdelingen meddelte dispensationer skal meddeles Økonomiafdelingen forinden undervisningens gennemførelse. 


Afregningsprocedure

Afregning foretages ved anvendelse af RUS. 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd