AAU Håndbogen

Tilskud til rejse- og opholdsudgifter for studerende i praktik ved socialrådgiveruddannelsen

Regler for tilskud til rejse- og opholdsudgifter for studerende i praktik ved socialrådgiveruddannelsen

Publiceret: 12.12.2017 (Sidst ændret: 05.02.2018)

Print som pdf

Indhold

1. Tilskud til dækning af merudgifter ved rejser og ophold for studerende i praktik ved socialrådgiveruddannelsen kan ydes, såfremt 

a) Praktikopholdet finder sted inden for det praktikområde, der falder ind under socialrådgiveruddannelsen i Aalborg. Såfremt der ikke inden for dette område kan tilvejebringes det fornødne antal praktikpladser, kan studienævnet dispensere herfra. 

b) Praktikanten ikke modtager løn under praktikopholdet. 

2. Tilskud til rejseudgifter: 
Tilskud kan ydes med et beløb svarende til merudgiften ved befordring mellem bopæl og praktikstedet. Merudgiften opgøres, uanset hidtidig form for befordring, på grundlag af billigste offentlige befordringsmiddel og fremkommer som forskellen mellem billetprisen fra hjem til praktiksted og den tilsvarende billetpris for afstanden mellem hjem og universitetet. Billetprisen beregnes normalt på grundlag af månedskort. 

Det er en betingelse, at merveudgiften overstiger prisen for 2 buszoner - som altid modregnes - og at der ikke ydes andet offentligt tilskud til rejseudgiften (eksempelvis hjælp efter BL § 43. Det er også en forudsætning at du har søgt SU-rabat på transportomkostningerne. 

Offentligt befordringsmiddel skal fortrinsvis benyttes. Såfremt det af tidsmæssige eller andre grunde, herunder hensyn til forhold på praktikstedet, synes hensigtsmæssigt at afvige herfra, kan bevillingshaveren godkende, at praktikanten benytter anden befordring. Tilskudet hertil opgøres efter samme regler som ovenfor og kan ikke overstige udgiften ved benyttelse af billigste offentlige befordringsmiddel. 

3. Tilskud til opholdsudgifter: 
Såfremt praktikstedet ligger i en afstand fra hjemmet, der indebærer, at det ikke er praktisk muligt eller hensigtsmæssigt (også af økonomiske grunde) at rejse mellem hjem og praktiksted, kan tilskud ydes til dækning af merudgifter til værelsesleje. Merudgiften opgøres principielt som forskellen mellem den månedlige udgift til leje, varme og el på praktikstedet og de tilsvarende hidtidige udgifter. I tilknytning til ophold ved praktikstedet kan der i forbindelse med teoriundervisning og week-end ophold ydes tilskud til en ugentlig hen- og tilbagerejse beregnet efter de under tilskud til rejseudgifter anførte regler for opgørelse af merudgift. 

4. Udgifterne afholdes på konti 141011/141015 af de til det samfundsvidenskabelige fakultet meddelte bevillinger. De forangivne retningslinier er maksimum for de tilskud, der kan ydes til socialrådgiveruddannelsens praktikrejser. Tilskudene skal imidlertid indpasses i fakultetets øvrige aktiviteter inden for bevillingskontoen, hvilket kan medføre, at fakultetsrådet må vedtage begrænsninger i tilskudsydelserne. 

5. Det påhviler socialrådgiveruddannelsen at føre tilsyn med, at tilskudene an 
vendes i overensstemmelse med forudsætningerne, bl.a. gennem kontrol af månedskort eller lignende. Såfremt bevillingshaveren godkender, at praktikanten anvender anden befordring, skal begrundelsen her fremgå af tilskudsopgørelsen. Ved ydelse af tilskud til opholdsudgifter m.v. skal den studerende forud indgive ansøgning med opgørelse over tilskudets beregning. 

Dokumentation for faktisk betalt leje m.v. fremsendes til bogholderiet. 
- at rejseforskud ikke kan påregnes udbetalt ved senere rejser.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til denne procedure, er du velkommen til at kontakte Økonomiafdelingens rejsekontor.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd