AAU Håndbogen

Kreditkort - AAU-medarbejder

Regelsæt for AAU - Kreditkort med firmahæftelse/ Set of rules for AAU credit cards with corporate liability

Publiceret: 14.12.2017 (Sidst ændret: 15.05.2019)

Print som pdf

Indhold

1. Indledning

Aalborg Universitet har indgået en aftale med SEB Kort om udstedelse af kreditkort med firmahæftelse til AAU’s medarbejdere. Dette regelsæt omfatter kreditkort, som er udstedt til brug for ansatte på AAU med et ugentligt timetal på 18½ eller derover.

Aftalen vedrører Eurocard kreditkort, der er et MasterCard, og er baseret på Moderniseringsstyrelsens aftale med SEB Kort.

2. Hvem kan få et AAU kreditkort med firmahæftelse

Kreditkortet kan udstedes til AAU’s ansatte videnskabelige og teknisk-administrative medarbejdere (herunder ansatte Ph.d. studerende) med et ugentligt timetal på 18½ eller derover og som af universitetet vurderes til at have et regelmæssigt tjenesteligt behov herfor. Herunder hører også bestyrelsesmedlemmer. (se eksempler på hvem som ikke kan få kreditkort i bilag 1.)

Det er AAU (i praksis lederne af de økonomiske ansvarlige enheder, herefter kaldt ansvarlige leder) som afgør hvilke medarbejdere, der skal have udstedt kreditkort.

3. Ansøgning om kreditkort med firmahæftelse

Ansøgningsskemaet skal udfyldes på pc-en og derefter printes og underskrives af ansøgeren og dennes ansvarlige leder. Find ansøgningsskema under bilag i dette dokument.

Ansøger (kortholder) erklærer ved sin underskrift følgende:

At Aalborg Universitet må videregive oplysninger om kortholders cpr-nummer til kortudsteder for indhentning af adresseoplysninger.
At kortholder, i henhold til afsnit 6 er bekendt med, at SEB Kort sender faktura på periodens forbrug til kortholders privatadresse og at det er kortholder selv som skal betale fakturaen.
At kortholder har læst ”Regelsæt for AAU-Kreditkort med firmahæftelse – Medarbejder” og er indforstået med de betingelser heri, for anvendelse af kreditkortet.

Når ansøgningsskemaet er underskrevet, scannes det som pdf-fil og sendes pr. mail til Økonomiafdelingen på kreditkort@adm.aau.dk. Har du spørgsmål, så kontakt Rikke Aabel.

4. Personoplysninger

Kortholderens cpr-nummer skal bruges i forbindelse med udstedelsen af kreditkortet. Opbevaring og behandling af cpr-numre sker i henhold til Persondataloven.

Der foretages ingen personlig kreditvurdering af ansøgeren, idet der er tale om et firma-kreditkort med firmahæftelse.

5. Modtagelse af kreditkort og pinkode

Kortholderen vil i løbet af ca. to uger, på privatadressen, modtage et pinkodebrev med vejledning til selv at vælge sin pinkode. Umiddelbart efter foretaget valg af pinkode fremsendes Kreditkortet til privatadressen fra SEB Kort.

6. Kortholders forpligtigelser

Så snart kortholderen har modtaget kreditkortet, skal kortholder underskrive kortet på bagsiden.

Kortholder skal opbevare kortet forsvarligt, og kortholder skal med jævne mellemrum kontrollere, at kortet ikke er mistet eller misbrugt.

Kortholder må ikke opbevare pinkoden sammen med kortet eller skrive koden på kortet. Pinkoden skal læres udenad og brevet med koden skal destrueres.

Kortholder skal selv afregne den faktura som SEB Kort fremsender til kortholders privatadresse. (forbrug i juni 2014, faktureres primo juli 2014 og skal betales 1. august 2014).

Kortholder bedes tilmelde fakturaren fra SEB Kort til betalingsservice.

7. Anvendelse af kreditkort med firmahæftelse

Kreditkortet må kun anvendes i de tilfælde, hvor betaling ikke kan gennemføres på normal måde ved en faktura (fra danske leverandører en elektronisk faktura).

Kreditkortet må aldrig anvendes til private udgifter.
Hævning af kontanter i Danmark er ikke tilladt.

Kreditkortet må således kun anvendes til følgende:

I forbindelse med betaling af tjenestelige merudgifter ifm. tjenesterejser og undtagelsesvis til tjenestelige udgifter til småindkøb (udlæg), der foretages for AAU.
I forbindelse med tjenesterejser i udlandet, kan der i udlandet, hæves valuta, dog kun svarende til 200 kr. pr. dag som tjenesterejsen varer. (til småfornødenheder der ikke kan betales med kreditkort)

Eksempler på udgifter ifm. tjenesterejser, hvor kreditkortet kan anvendes:

 • tog- og flyrejser, dvs. rejser der ikke har kunnet købes hos Via Egencia
 • taxa
 • hotel
 • fortæring
 • repræsentation på tjenesterejser
 • færger
 • broafgifter
 • P-afgifter

Eksempler på tjenstlige udgifter til småindkøb:

 • Repræsentationsudgifter
 • Fortæringsudgifter
 • Gaver
 • køb på internettet, hvis den indkøbte vare udelukkende kan skaffes på internettet, eller hvis prisen er væsentligt lavere via køb på internettet end via køb hos en traditionel forhandler
 • mindre indkøb af varer, der ikke kan eller ikke hensigtsmæssigt kan købes på kredit (faktura)

Enkeltbetalinger af småindkøb på kortet må maksimalt udgøre kr. 5.000. Eventuel overskridelse af denne grænse forudsættes særskilt indhentet godkendelse i ØA (Regnskabschefen).

Hvis kortholderen er på tjenesterejse for AAU og rejser efter hovedreglen, princippet ”Time- og dagpenge”, må kortholder endvidere, undtagelsesvis, afholde private mindre udgifter til fortæring under tjenesterejsen med kreditkortet. Udgifterne må maksimalt svare til time- og dagpengesatsen pr. dag, som tjenesterejser varer. Sådanne betalingers afledte e-transaktioner må ikke medtages på rejseafregningen og disse e- transaktioner skal derfor slettes af kortholderen (den rejsende) i rejseafregningssystemet, men skal stadig afregnes af kortholderen ifm. betalingen af fakturaen fra SEB Kort.

Ved dokumenteret bortkommet bagage må kreditkortet, undtagelsesvis, anvendes til køb af nødvendigt tøj mv., men beløbet må ikke medtages på rejseafregningen idet disse udgifter efterfølgende afregnes fra Europæiske Rejseforsikring direkte til den rejsende. Disse beløbs e-transaktioner skal derfor slettes af kortholderen (den rejsende) i rejseafregningssystemet, men skal stadig afregnes af kortholderen ifm. betalingen af fakturaen fra SEB Kort.
 

8. Afregning af e-transaktioner på kreditkort med firmahæftelse

Betalingstransaktioner på kreditkortet (e-transaktioner) overføres dagligt til rejse- og udlægssystemet RUS. I RUS skal den enkelte medarbejder - indehaveren af kreditkortet - sørge for at de enkelte poster udgifts- føres, dvs. indsættes på en relevant rejseafregning eller udlægsrapport.

Originalbilag modtaget ifm. kreditkortkøbet skal afleveres sammen med den udskrevne, klarmeldte rejseafregning/udlægsrapport til den godkendende sekretær. Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for udgifterne i de oplysninger, der elektronisk overføres til RUS, som e-transaktioner.

Der skal kun indsættes e-transaktioner der har med tjenestelige merudgifter at gøre. Det vil sige, hvis kreditkortet fejlagtigt er blevet benyttet privat, skal disse e-transaktioner slettes i RUS. Kortholder skal dog huske at afregne disse ifm. kortholders betaling til SEB Kort.
 

9. Refusion af tjenestelige kreditkortudgifter

I henhold til instruks for Rejse- og udlægssystemet skal den rejsende/udlægsholder klarmelde sin rejseafregning senest 14 dage efter hjemkomst.

De refundérbare tjenestelige merudgifter vil blive overført til kortholders NEM-konto, og dette vil finde sted før kortholder skal betale fakturaen fra SEB Kort. SEB Kort opgør et måneds forbrug og fakturere primo næste måned til forfald den 1. i efterfølgende måned (forbrug i juni 2014, faktureres primo juli 2014 og skal betales 1. august 2014). Der vil derfor ikke normalt være behov for at rejsende har udlæg af private midler på AAU’s vegne.

10. Behandling af returvaluta i forbindelse med kontanthævninger i udlandet

Hvis kortholder efter hjemkomsten har overskydende penge i fremmed valuta, skal kortholder selv veksle disse. Universitet accepterer ikke kontant tilbagebetaling af evt. overskydende valuta fra kontanthævninger i forbindelse med afregning af udgifter.

Da der kun skal indsættes e-transaktioner der har med tjenestelige merudgifter at gøre, vil det sige, at overskydende valuta ved hævninger på kreditkortet i udlandet, ikke skal medtages på afregningen og således skal disse e-transaktioner slettes i RUS. Kortholder skal dog huske at afregne disse ifm. kortholders betaling til SEB Kort.

Såfremt der forekommer kursdifferencer ifm. veksling af ovennævnte hævninger af udenlandsk valuta, refunderes kursdifferencen, ved behørig dokumentation af hævninger samt veksling, af det enkelte omkostningssted. (medtages på Rejseafregningen).

11. Private hævninger på kreditkortet

Som det fremgår af punkt 8, må kreditkortet ikke anvendes til private indkøb.

Der kan kun refunderes tjenestelige merudgifter på en rejseafregning/udlægsrapport. Det vil sige, hvis kreditkortet fejlagtigt er blevet benyttet privat (bortset fra de to eksempler under småindkøb i pkt. 8), skal disse e-transaktioner slettes i RUS. Kortholder skal dog huske at afregne disse ifm. kortholders betaling til SEB Kort.

12. Genbestilling af pinkode

Hvis kortholderen glemmer sin pinkode, skal kortholderen selv ringe til support-teamet hos Eurocard/SEB Kort på tlf. (+45) 36 73 74 50. At kortholderen selv skal ringe, skyldes at pinkoden er personlig. Kortholderen bør have sit kreditkort ved hånden, da support-teamet har brug for oplysninger, som findes på kortet. Det tager normalt tre arbejdsdage, før den nye pinkode er fremme på kortholderens privatadresse.

13. Indsigelse

Det kan ske, at kortholder bliver opkrævet et forkert beløb, eller at kortholder ikke modtager de bestilte varer. I sådanne tilfælde skal kortholderen i første omgang kontakte virksomheden/forretningen, hvor der er handlet. Virksomheden/forretningen er ansvarlig for eventuelle fejl, og kortholderen skal kontakte den, inden SEB Kort kan hjælpe.

Hvis henvendelsen til forretningen/virksomheden ikke hjælper kan der reklameres over fejlen til SEB Kort, Læs mere på eurocard.dk/kundeservice/indsigelse

 
14. Kortholders manglende betaling af faktura til SEB Kort

Ved kortholders manglende betaling af faktura til SEB Kort, iværksætter SEB Kort en rykkerprocedure.

Er faktura ikke betalt ved forfald den 1. i en måned vil SEB Kort efter 10 dage fremsende rykker 1. Efter yderligere 10 dage uden betaling, vil SEB Kort fremsende rykker 2. Sker betaling ikke så sendes det til inkasso. Dette indebærer, at AAU bliver pålagt nogle uhensigtsmæssigheder, herunder betaling af Faktura.

Kortet vil samtidig efter rykker 2 blive lukket af AAU.

Betaler kortholder ikke fakturaen, vil AAU i førstkommende lønudbetaling foretage tilbageholdelse i løn svarende til det beløb som AAU har betalt SEB Kort. Kortholder vil forinden modtage information om træk i lønnen.

Kortholders institut, afdeling mv. hæfter for udgifterne (kreditkortkøbene) ved evt. misbrug af kortet, ved manglende mulighed for tilbageholdelse i løn eller til betaling af erstatningskort.

15. Spærring af kreditkort og udstedelse af erstatningskort

Hvis kortholder mister kortet, hvis en anden får kendskab til pinkoden, eller der i øvrigt er mistanke om svindel med kreditkortet, skal kortholder sørge for spærring af kortet ved hurtigst muligt at ringe til SEB Kort på tlf. (+45) 36 73 71 00, der er åbent døgnet rundt.

Når et kreditkort er blevet spærret, vil SEB Kort automatisk bestille et erstatningskort og en ny pinkode.

Hvis et kreditkort er ødelagt eller beskadiget, skal kortholderen have et erstatningskort. Dette fås ved at vælge "Erstatningskort" på ansøgningsblanketten. Ansøgningen om erstatningskort skal ligesom den første ansøgning om et kreditkort udfyldes på pc-en og derefter underskrives (også af den ansvarlige leder), scannes og mailes til Økonomiafdelingen på kreditkort@adm.aau.dk. Erstatningskortet vil blive udstedt med samme kortnummer og pinkode som tidligere. Erstatningskortet modtages på privatadressen, normalt efter tre arbejdsdage.

SEB Kort opkræver et gebyr for et erstatningskort (pt. 150 kr.).

16. Lukning af kreditkort

Aalborg Universitet kan uden varsel og/eller begrundelse lukke et kreditkort.

17. Lukning af kreditkort ved fratrædelse

Når en kortholder fratræder sin stilling på AAU, har kortholderens enhed pligt til at inddrage kortet (på lige fod med fx nøgler, telefon og udstyr). Enheden klipper kortet i stykker og meddeler Økonomiafdelingen på mail kreditkort@adm.aau.dk, at kreditkortet skal lukkes. Økonomiafdelingen står for afmeldingen i forhold til Eurocard/SEB Kort.

I forbindelse med fratrædelsen skal der altid foretages slutafregning med dokumentation for udgifterne.

18. Dobbeltkort (til private udgifter)

Medarbejdere der har fået udstedt et firmahæftende kreditkort har mulighed for hos Eurocard at bestille et dobbeltkort (privatkort), der i praksis er et ekstra plastikkort, der kan anvendes til betaling af private udgifter. Medarbejderen bliver privat opkrævet et årskontingent på 95 kr. pr. år for dette kort. 

Oprindelse, baggrund og historik

Ikrafttrædelse: 5. maj 2014
 

Kontakt og ansvar

Spørgsmål vedr. firmahæftende kreditkort/Eurocard skal rettes til kreditkort@adm.aau.dk eller Rikke Aabel.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Administration af Virtuelle indkøbskort

Regler for brug og administration af virtuelle indkøbskreditkort fra EUROCARD

Læs mere