AAU Håndbogen

Rammeaftale om lønfastsættelse efter nyt AC-lønsystem - videnskabeligt personale og AC-TAP

Intet dansk abstract til rådighed.

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Parterne er enige om at administrere denne aftale i åbenhed [1]. Tillæg tildeles i henhold til de kriterier, der aftales inden for de enkelte fakulteter, AUA og AUB.

De forhandlings- og aftaleberettigede parter bør ved indgåelse af konkrete lønaftaler tilstræbe, at der opretholdes en rimelig balance mellem de forskellige stillingskategoriens lønniveauer.

1. Aftalens rækkevidde

Aftalen omfatter overenskomstansættelser [2] af videnskabeligt personale under stillingsstrukturen og AC-TAP med aflønning efter det nye AC-lønsystem, uanset finansieringskilden.

2. Kompetence

Dekanerne har ansættelseskompetencen vedr. AC-stiliinger inden for deres fakultet. Inden for administrationen og universitetsbiblioteket har rektor delegeret ansættelseskompetencen vedr. AC-stillinger til universitetsdirektøren og overbibliotekaren.
Rektor delegerer kompetencen vedr. lønforhandlinger og indgåelse af aftaler til dekaner, universitetsdirektør og overbibliotekar.
Dekanerne varetager forhandlingerne vedr. lønfastsættelse for VIP, men kan videredelegere kompetencen vedr. lønfastsættelse for AC-TAP til institutlederne.
Forhandlinger og skriftlig aftaleindgåelse sker mellem de forhandlings- og aftaleberettigede parter, dvs. på den ene side dekaner, universitetsdirektør og overbibliotekar og på den anden side de forhandlere, som organisationerne har udpeget.

3. Forhandlingsrammer

3.1 Aftaleparter

Aftaler om tillæg kan indgås mellem de kompetente parter i henhold til pkt. 2 inden for de rammer, der er fastlagt i Finansministeriets cirkulære vedr. overenskomst for akademikere i staten (1997), den dertil hørende aftale om nyt lønsystem, protokollat II med tilhørende bilag C og D.

3.2 Tillægstyper

Tillæg kan ifølge § 3 i protokollat II og bilag C omfatte følgende tillægstyper

 • Kvalifikationstillæg for grupper af medarbejdere
 • Funktionstillæg til enkeltpersoner for varetagelse af særlige funktioner
 • Tillæg til enkeltpersoner på grundlag af kvalifikationer m.v., d.v.s.:
  • faglige eller personlige kvalifikationer
  • kompetenceudvikling
  • kvaliteten i opgavevaretagelsen
  • balancen i forhold til tilsvarende stillinger på arbejdsmarkedet
  • hensyn til rekruttering og fastholdelse
 • Resultatløn

Der indgås forhåndsaftaler om det normale lønforløb for de enkelte stillingskategorier inden for et ledelsesområde, jf. pkt. 2.

Ifølge bilag C ydes kvalifikationstillæg som hovedregel i form af varige tillæg, men kvalifikationstillæg til enkeltpersoner kan, når de konkrete omstændigheder begrunder det, aftales som midlertidige tillæg. For at honorere en særlig indsats kan der aftales engangsvederlag.

Funktionstillæg ydes så længe funktionen varetages.

3.3 Tidspunkt for forhandling af tillæg

Aftaler om tillæg kan indgås i forbindelse med tiltrædelsen og i løbet af ansættelsen. Forhandlinger om nye tillæg/tillægsforhøjelser for allerede ansatte finder sted i henhold til de fastlagte kriterier normalt én gang årligt i 4. kvartal.

4. Informationssystem

Universitetet etablerer en database med oplysninger om tildelte tillæg under det nye AC-lønsystem. Informationssystemet skal bl.a. sikre gennemsigtighed i lønudviklingen for begge parter.

5. Aftaleperiode

Denne aftale tages op til genforhandling senest den 1. april 2000 og er gældende indtil ny aftale indgås. Aftalen kan af begge parter opsiges med 3 måneders varsel.

Aftalen er underskrevet i maj/juni 1999 af rektor Sven Caspersen og de forhandlings- og aftaleberettigede AC-repræsentanter.

[1] Bestemmelsen skal bidrage til at forhindre misforståelser og mytedannelser omkring lønaftaler på Aalborg Universitet. Bestemmelsen skal administreres med fuld respekt for gældende love og regler om offentlighed i forvaltningen, aktindsigt i offentligt ansattes personalemapper mv.

[2] Aftalen omfatter ikke overenskomstansatte professorer og andre ansatte med en aflønning omfattet af chefløn.

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Aftale af 2. maj 2005

Med henvisning til pkt. 3.3 (Tidspunkt for forhandling af at tillæg) i Rammeaftale om lønfastsættelse efter nyt AC-lønsystem - videnskabeligt personale og AC-TAP (J.nr. 2040-2-1) er nedenstående parter enige i, at forhandlinger om nye tillæg/tillægsforhøjelser for allerede ansatte, der normalt skal ske én gang årligt i 4. kvartal, ændres til én gang årligt i 2. kvartal for så vidt angår AC-TAP medarbejdere ved AAU.

Denne aftale, der alene fraviger ovennævnte rammeaftales pr. 3.3 er gældende fra 1. maj 2005 og indtil ny aftale indgås. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel af begge parter.

Første gang der indledes 2. kvartalsforhandlinger er 2. kvartal 2005.

Aftalen er underskrevet d. 25. maj 2005 af rektor Finn Kjærsdam og AC-repræsentanterne.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd