AAU Håndbogen

Frihed med og uden løn

Regler for frihed med og uden løn på Aalborg Universitet

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 02.02.2021)

Print som pdf

Indhold

Hvor der ikke er fastsat særlige regler i lovgivning, cirkulærer, overenskomster, organisationsaftaler eller øvrige regelsæt, gælder følgende regler for håndtering af frihed med og uden løn for medarbejdere ved Aalborg Universitet

Frihed til læge og tandlægebesøg

Fravær i forbindelse med undersøgelser og behandlinger hos fx praktiserende læge, speciallæge, fysioterapeut, tandlæge eller ambulant hospitalsbehandling, der er led i et længerevarende og tidkrævende behandlings- eller genoptræningsforløb mv., som er nødvendigt for, at den ansatte kan bevare/genvinde sit helbred, og som kun kan gennemføres helt eller delvis inden for arbejdstiden, betragtes som sygefravær og skal registreres som sygefravær iht. gældende regler for håndtering af sygefravær. Akut sygdom, hvor der er behov for at søge læge, betragtes som sygefravær og skal registreres som sygefravær iht. gældende retningslinjer.

Medarbejdernes almindelige læge og tandlægebesøg, bør som udgangspunkt søges tilrettelagt uden for arbejdstiden. Medarbejderen har derudover mulighed for at anvende flekstid hvis besøget ikke kan placeres uden for arbejdstiden. Hvis dette af særlige årsager ikke er muligt, kan det aftales med nærmeste leder, at man får fri med løn.

For regler vedr. børns og andre familiemedlemmers sygdom henvises til AAU Håndbogen, her

Frihed til bloddonation

Bloddonorer kan med nærmeste leder aftale frihed med løn til bloddonation, hvis bloddonation ikke kan finde sted uden for arbejdstiden.

Frihed uden løn

Frihed uden løn kan ske efter aftale med nærmeste leder.

Det er en konkret ledelsesmæssig vurdering som ligger til grund for, om ledelsen vil give medarbejderen frihed uden løn.

I vurderingen skal ledelsen tage hensyn til baggrunden for anmodningen, behovet for tilstedeværelse på arbejdspladsen og arbejdsmængde.

Frihed uden løn, der strækker sig over flere dage skal behandles efter AAU’s rammeaftale for midlertidig ændring i tjenesteforpligtelserne i forbindelse med orlov, som kan findes i AAU Håndbogen. 

Yderligere information

Vær desuden opmærksom på, at man som medarbejder kan have anden ret til frihed uden eller med hel eller delvis løn, som følge af fx ”cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager” og ”Lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager” samt øvrige regelsæt mm. Derudover er der særlige regler for fridage for medarbejdere på Aalborg Universitet

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne har været drøftet i AAU's hovedsamarbejdsudvalg den 14. juni og 6. september 2017.

Kontakt og ansvar

Har du spørgsmål til ovenstående kan du kontakte specialkonsulent ved HR Specialistcentret Camilla Skjødt Jacobsen, enten på mail csj@adm.aau.dk eller på telefon 9940 3943.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd