AAU Håndbogen

Samarbejdsudvalg, forretningsorden

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 17.02.2020)

Print som pdf

Indhold

Denne standardforretningsorden for samarbejdsudvalg finder anvendelse i alle samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet, med mindre udvalget laver sin egen forretningsorden.[1]

§ 1. Regelgrundlag

Samarbejdsudvalget udøver sin virksomhed i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner.[2]

§ 2. Sammensætning af samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalg sammensættes ud fra Samarbejdsaftalens regler samt Aalborg Universitets egne retningslinjer. Disse er formuleret i aftale 3.02 Aftale om samarbejdsorganisationens sammensætning ved Aalborg Universitet § 2 stk. 2.

§ 3. Formandskabet

Formand og næstformand udarbejder i fællesskab dagsorden for møderne.[3]

Formanden for udvalget leder møderne. I tilfælde af formandens forfald udpeger formanden en mødeleder blandt ledelsesrepræsentanterne.

Stk. 2

Ved nyvalg af næstformand meddeler medarbejderrepræsentanterne senest 10 arbejdsdage før næstkommende møde sekretæren, hvem de har valgt til næstformand.

§ 4. Mødeafholdelse

Der afholdes møder efter behov, fx hvert kvartal.

Møderne afholdes i arbejdstiden. Medlemmerne skal have den fornødne tid til rådighed til samarbejdsudvalgsarbejdet.

Stk. 2

Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller hvis næstformanden fremsætter begæring herom til formanden med redegørelse for hvilken sag, der ønskes behandlet.

Stk. 3

På årets sidste møde aftaler samarbejdsudvalget mødeplan for det kommende år.

§ 5. Mødeindkaldelser

Medlemmer, der ønsker sager optaget på dagsordenen, meddeler dette til formandskabet senest 12 arbejdsdage før mødet, og præciserer, hvad der ønskes behandlet og hvorfor.

Stk. 2

Dagsordenen drøftes i formandskabet ca. 10 arbejdsdage før mødet og udsendes med nødvendige bilag til medlemmerne senest 5 arbejdsdage før mødets afholdelse.

Stk. 3

Såfremt særlige grunde gør det påkrævet, kan formanden bestemme, at indkaldelse sker med kortere varsel.

Stk. 4

Dagsordenen lægges ud på samarbejdsudvalgets hjemmeside samtidig med udsendelsen af den.

§ 6 Sagernes fremlæggelse

Sager bør fremlægges skriftligt, hvor ikke andet taler derimod.

§ 7. Referater

Formanden udpeger en medarbejder, der ikke er medlem af udvalget, som sekretær. Udvalget aftaler, hvilken type referat der ønskes, fx beslutningsreferat eller diskussionsreferater.

Stk. 2

Sekretæren laver et referat af møderne og sender det til medlemmerne snarest muligt og normalt senest 10 arbejdsdage efter mødets afholdelse.

Stk. 3

Det foreløbige referat lægges hurtigst muligt ud på samarbejdsudvalgets hjemmeside, når medlemmerne har haft mulighed for at kommentere det.

Stk. 4.

Referatet godkendes endeligt på det efterfølgende møde i samarbejdsudvalget og lægges hurtigst muligt derefter ud på samarbejdsudvalgets hjemmeside.

§ 8. Nedsættelse af underudvalg

Der kan efter behov nedsættes underudvalg efter Samarbejdsaftalens regler herom.[4]

§ 9. Uddannelse af SU-medlemmer

Et SU-medlem skal inden for de første 6 måneder efter sin udpegning tilbydes et kursus for samarbejdsudvalgsmedlemmer. [5] Udgiften hertil afholdes af den pågældendes tjenestested.

§ 10. Tavshedspligt

Drøftelserne i Samarbejdsudvalg er i udgangspunktet åbne. Dog har Samarbejdsudvalgets medlemmer den tavshedspligt, der følger af forvaltningslovens § 27, fx når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til institutionens eller private interesser.

§ 11. Ikrafttrædelse, ændringer og opsigelse

Denne aftale er vedtaget på møde i Hovedsamarbejdsudvalget den 12. februar 2014 og erstatter tidligere indgåede aftaler om standardforretningsorden.

Stk. 2

Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel. Inden opsigelsen skal HSU forsøge at ændre den hidtidige aftale på en måde, som er tilfredsstillende for samarbejdsudvalgets parter.

Finn Kjærsdam                                Henriette Frahm

HSU, Formand                                 HSU, Næstformand

 

[1] Jf. Samarbejdsaftalen 2013. Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (27. august 2013), § 9.

[2] Samarbejdsaftalen 2013. Cirkulære om aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i statens virksomheder og institutioner (27. august 2013).

[3] Ibid., § 9.

[4] Ibid. § 7stk. 3.

[5] Ibid. § 11.

Oprindelse, baggrund og historik

Aftale 3.01 af 12. februar 2014

Formål og afgrænsning

Følgende aftale angiver en standardforretningsorden for samarbejdsudvalg ved Aalborg Universitet. Aftalen er indgået af HSU.

Kontakt og ansvar

For spørgsmål kontakt HSU-sekretariatet.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet

Læs mere