AAU Håndbogen

Sygefravær – fra sygemelding til raskmelding (Alle tjenestesteder)

Procedurer

Publiceret: 08.01.2018 (Sidst ændret: 12.09.2022)

Print som pdf

Indhold

HVAD SKAL TJENEsteSTEDET REGISTRERE OG/ELLER OPLYSE VED EN HEL ELLER DELVIS SYGEMELDING

Tjenestestedet skal registrere medarbejderes sygefravær (hele dage) i sygefraværssystemet angivet ved korrekt årsag til sygemeldingen: egen sygdom, barns sygdom, graviditetsbetinget sygdom, § 56 eller arbejdsskade. Leder kan ikke kræve oplysninger om sygdommens karakter i henhold til lovgivningen. Der kræves alene årsag til sygemelding. 

Årsagen til sygemeldingen er væsentlig, da sygemeldinger i forbindelse med en § 56-aftale, graviditetsbetinget sygdom og arbejdsskade skal indberettes rettidigt for at sikre refusion eller sikre, at AAU lever op til gældende lovgivning.

Ved en delvis timebaseret sygemelding fremsender tjenestestedet en mail til HR-afdelingens funktionspostkasser vedrørende sygefravær (som er angivet nederst på siden) med besked om:

 • medarbejderens cpr. nummer,
 • årsag til sygefraværet (egen sygdom, barns sygdom mv.),
 • dato og timetal for fraværet

Ved en delvis sygedag, hvor en medarbejder går syg hjem fra arbejde, og efterfølgende sygemelder sig på fuld tid fremsender tjenestestedet en mail til HR-afdelingens funktionspostkasser vedrørende sygefravær med besked om:

 • medarbejderens cpr. nummer
 • årsag til sygefraværet (egen sygdom, barns sygdom mv.),
 • dato for delvis og efterfølgende hel sygemelding. 

Ved refusionsberettiget delvist sygefravær, herunder § 56-betinget, graviditetsbetinget og fleksjob, fremsendes link til timesedler i Workzone til HR-afdelingens funktionspostkasser vedrørende sygefravær.

Vær opmærksom på, at tjenestestedet først skal fremsende mailen dagen efter 1. delvise timebaseret sygedag, når det er afdækket om sygemeldingen bliver længerevarende.

 

Hvad skal TJENEsteSTEDET REGISTRERE OG/ELLER Oplyse ved en hel eller delvis raskmelding

Tjenestestedet fremsender ved en delvis raskmelding en mail til HR-afdelingens funktionspostkasser vedrørende sygefravær med besked om:

 • medarbejderens cpr. nummer
 • dato og timetal/periode for genoptagelsen af arbejdet.

Ved refusionsberettiget delvis raskmelding, herunder § 56-betinget, graviditetsbetinget og fleksjob, fremsendes link til timesedler i Workzone til HR-afdelingens funktionspostkasser vedrørende sygfravær.

Tjenestestedet skal kun registrere raskmelding i sygefraværssystemet, når en medarbejder genoptager arbejdet i fuldt omfang.

 

Alle delvise sygemeldinger/raskmeldinger og link til timesedler sendes til:

Hr-fravaer@adm.aau.dk

 

HVEM GØR HVAD

Af systemmæssige årsager registrerer Tjenestestedet:

 • Sygemeldinger, der starter med en fuld sygemelding (hele dage)
 • Raskmeldinger, når medarbejdere vender tilbage til arbejdet i fuldt omfang.

HR-afdelingen registrerer:

 • Delvise sygemeldinger, der starter med en delvis sygemelding (halve dage eller få timer)
 • Sygemeldinger, der starter med en delvis sygemelding og ender med en fuld sygemelding (hele dage)
 • Delvise raskmeldinger, fx når medarbejdere genoptager arbejdet delvist efter en fuld sygemelding.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med proceduren er at angive, hvorledes fuld og delvis sygemelding og raskmelding håndteres på AAU. Proceduren gælder alle tjenestesteder på Aalborg unversitet.

Kontakt og ansvar

Kontakt HR-afdelingen: Hr-fravaer@adm.aau.dk

 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd