AAU Håndbogen

Regler om tilmelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet (gældende pr. 1. februar 2018)

Publiceret: 23.01.2018 (Sidst ændret: 27.03.2018)

Print som pdf

Indhold

Kapitel 1: Baggrund og anvendelsesområde

Som følge af fremdriftsreformen og den heraf angivende hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsen § 7 (bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 902 af 27. juni 2017), bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 14, stk. 2 (bekendtgørelse nr. 1047 af 2. juli 2016, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 903 af 27. juni 2017) og eksamensbekendtgørelsens § 14 (bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017) fastsættes fælles regler for tilmelding og framelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet.

       § 1: Regelsættet finder anvendelse for ordinære heltidsstuderende på bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser på Aalborg Universitet.

 

Kapitel 2: Tilmelding til undervisning og prøver

     § 2. Den studerende foretager forud for hvert semester tilmelding til undervisning og prøver i STADS. 

     Stk. 2. For studerende på første studieår af en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse foretages tilmelding til 1. og 2. semester (60 ECTS-point) dog af universitetet, jf. § 5. 

     Stk. 3. Studerende på en kandidatuddannelse, der alene mangler at bestå kandidatspecialet, skal tilmelde sig kandidatuddannelsens specialesemester. 

     Stk. 4. Såfremt den studerende ikke foretager tilmelding til specialesemestret i henhold til § 2, stk. 3, vil den studerende af universitetet blive tilmeldt specialesemesteret.

     Stk. 5. Tilmeldingsperioden, jf. stk. 1, er for efterårssemesteret den 15. maj til 1. juni med eftertilmeldingsperiode den 15. september til den 1. oktober, og for forårssemesteret 15. november til 1. december med eftertilmeldingsperiode 15. februar til 1. marts.

     Stk. 6. Når den studerende er tilmeldt undervisning, tilmeldes den studerende automatisk til 1. prøveforsøg i den tilmeldte aktivitet uden mulighed for framelding af 1. prøveforsøg.

     Stk. 7. Ved udløb af eftertilmeldingsperioden betragtes tilmeldingen som bindende, og der skal som følge heraf ske deltagelse i de antal prøveforsøg, der følger af eksamensbekendtgørelsen § 13.

     Stk. 8. Tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg kan frameldes, hvis framelding sker inden udløb af eftertilmeldingsperioden, jf. § 2, stk. 5, undtagen for studerende på første studieår af en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, jf. § 5 og for studerende på kandidatuddannelsens specialesemester, jf. § 2, stk. 3 og § 6, stk. 5.

     Stk. 9. Såfremt tilmelding til undervisning og 1. prøveforsøg frameldes i henhold til stk. 8, kan der ikke ske tilmelding til reeksamen i samme eksamenstermin.


     § 3. Der kan dispenseres fra reglerne om tilmelding til undervisning og prøver i § 2, stk. 2, 3, 6 og 7, såfremt et af følgende forhold gør sig gældende:

 1. Den studerende er elitesportsudøver
 2. Den studerende har en funktionsnedsættelse
 3. Usædvanlige forhold gør sig gældende, herunder sygdom og barsel.


Kapitel 3: Studiestartsprøve

     § 4. Universitetet kan i uddannelsens studieordning bestemme, at studerende på en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse skal deltage i og bestå en studiestartsprøve for at kunne fortsætte på uddannelsen. Den studerende har 2 prøveforsøg til at bestå studiestartsprøven.

     Stk. 2. Tilmelding til 1. og 2. prøveforsøg, jf. stk. 1, foretages af universitetet uden mulighed for framelding.

 

Kapitel 4: Prøver på første studieår af en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse

     § 5. Studerende på første studieår af en bacheloruddannelse eller en professionsbacheloruddannelse skal deltage i alle prøver inden udgangen af første studieår efter studiestart (førsteårsprøven), jf. uddannelsens studieordning.

     Stk. 2. Såfremt den studerende ikke deltager i alle prøver inden udgangen af første studieår efter studiestart, vil den studerende blive udmeldt af universitetet.

     Stk. 3. Prøverne på første studieår skal være bestået senest ved udgangen af andet studieår efter studiestart, for at den studerende kan fortsætte uddannelsen, jf. uddannelsens studieordning.

     Stk. 4. Universitetet kan dispensere fra tidsfrister i § 5, stk. 1-3, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

 

Kapitel 5: Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg samt yderligere prøveforsøg

     § 6. Den studerende foretager selv tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg samt yderligere prøveforsøg inden for tilmeldingsfristen fastsat i det pågældende fakultets eksamensordning, dog undtaget tilfælde nævnt nedenfor.

     Stk. 2. Såfremt den studerende ikke består 1. prøveforsøg i den tilmeldte aktivitet, kan den studerende vælge imellem tilmelding til 2. prøveforsøg som reeksamen i samme eksamenstermin eller i umiddelbar forlængelse heraf, eller tilmelding til en efterfølgende ordinær eksamen.

     Stk. 3. Udebliver den studerende ved 1. prøveforsøg i den tilmeldte aktivitet, kan den studerende ikke tilmelde sig 2. prøveforsøg som reeksamen i samme eksamenstermin, men alene til en efterfølgende ordinær eksamen.

     Stk. 4. Tilmelding til 3. prøveforsøg sker som udgangspunkt til en ordinær eksamen - det samme gælder for yderligere tildelte prøveforsøg i henhold til eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 2). En eventuel tilmelding til en reeksamen kan dog finde sted, såfremt der er anvendt et prøveforsøg ved den ordinære eksamen i samme eksamenstermin – dog forudsat at den pågældende reeksamen planlægges afholdt.

     Stk. 5. Hvis den studerende på en kandidatuddannelse ikke består 1. prøveforsøg i kandidatspecialet eller ikke afleverer specialet inden for den fastsatte frist, er der brugt et prøveforsøg. Den studerende tilmeldes automatisk til 2. prøveforsøg, og universitetet fastsætter en ny afleveringsfrist på tre måneder og godkender en ændret opgaveformulering, der skal ligge inden for samme emneområde. Såfremt den studerende ikke afleverer kandidatspecialet inden for den fastsatte frist eller ikke består 2. prøveforsøg i kandidatspecialet, tilmeldes den studerende automatisk til 3. prøveforsøg efter samme regler, som gælder for 2. prøveforsøg.

     Stk. 6. Tilmelding til 2. og 3. prøveforsøg samt yderligere prøveforsøg kan frameldes i henhold til de frister, der er udmeldt af universitetet, undtagen for studerende på kandidatuddannelsens specialesemester, jf. § 6, stk. 5.

     Stk. 7. Universitetet kan dispensere fra § 6, stk. 1-6, hvis der foreligger usædvanlige forhold, eller såfremt der er vægtige hensyn begrundet i nærtstående færdiggørelse af uddannelsen.

     Stk. 8. Ved dispensation i medfør af stk. 7, hvor den studerende gives tilladelse til at anvende 1. prøveforsøg til en reeksamen, kan tilmelding til 2. prøveforsøg tidligst finde sted ved efterfølgende ordinære eksamen.

     Stk. 9. Har den studerende opbrugt tre prøveforsøg i en aktivitet uden at bestå og uden at have tilladelse til yderligere prøveforsøg, vil den studerendes indskrivning blive bragt til ophør i henhold til bacheloradgangsbekendtgørelsens § 32, stk. 1, nr. 3, kandidatadgangsbekendtgørelsens § 18, stk. 1, nr. 3, samt bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 37, stk. 1, nr. 2.

 

Kapitel 6: Overgang mellem bachelor- og kandidatuddannelser

     § 7. Universitetet kan tilmelde studerende, som er optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse ved universitetet, til undervisning og prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, hvis universitetet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre undervisning på kandidatuddannelsen, jf. uddannelsesbekendtgørelsens § 9.

 

Kapitel 7: Forhåndsmerit

     § 8. Den studerende skal fremsende ansøgning om forhåndsmerit for studieophold samt relevant dokumentation til studienævnet.
     Stk. 2. Såfremt studienævnet godkender forhåndsmeritten, skal godkendelsen sendes til den studerende og fakultetskontoret.


    § 9. Så snart den studerende er tilbage fra studieophold, skal den studerende til studienævnet fremsende den fornødne dokumentation for, hvorvidt de forhåndsmeriterede uddannelseselementer er bestået eller ikke bestået. Studienævnet behandler sagen administrativt og giver besked til den studerende og fakultetskontoret.

 

Kapitel 8: Startmerit

     § 10. I forbindelse med, at en ansøger søger om optagelse eller indskrivning på universitetet, er ansøgeren forpligtet til at oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.

     Stk. 2. En bestået prøve kan ikke tages om, jf. § 15, stk. 1 og 4 i karakterbekendtgørelsen. 

     Stk. 3. Oplysningspligten gælder både for ansøgere til 1. studieår af bachelor og professionsbacheloruddannelser, ansøgere til kandidatuddannelser, samt ved studieskift, overflytning og genindskrivning mv.

     Stk. 4. Såfremt en ansøger har afgivet urigtige eller mangelfulde oplysninger om tidligere beståede uddannelseselementer på samme niveau vil der være mulighed for sanktionering jf. § 12.


     § 11. Har en studerende søgt om startmerit, eller er der vurderet at være grundlag for at tildele startmerit for tidligere beståede uddannelseselementer, foretager det relevante studienævn en meritvurdering.

     Stk. 2. Godkendt startmerit sendes til den studerende og fakultetskontoret inden den 1. september eller 1. februar.

 

Kapitel 9: Sanktioner

     § 12. Overtræder den studerende sin oplysningspligt, jf. § 10 har rektor eller rektors delegerede sanktionsmuligheder i henhold til Regler om disciplinære foranstaltninger for studerende ved Aalborg Universitet.

 

Kapitel 10: Ikrafttrædelse

     § 13: Regelsættet træder i kraft den 1. februar 2018. Samtidig ophæves Fælles regler for tilmelding til undervisning og prøver af 15. marts 2017.

Oprindelse, baggrund og historik

Fælles regler for tilmelding og framelding til undervisning og prøver samt merit ved Aalborg Universitet er fastsat som følge af fremdriftsreformen og den heraf angivende hjemmel i uddannelsesbekendtgørelsen § 7 (bekendtgørelse nr. 1328 af 15. november 2016 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 902 af 27. juni 2017), bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser § 14, stk. 2 (bekendtgørelse nr. 1047 af 2. juli 2016, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 903 af 27. juni 2017) og eksamensbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser, som er ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017).

 

Aalborg Universitet, den 18. januar 2018

Lone Vestergaard
Studiechef

Formål og afgrænsning

Regelsættet finder anvendelse for ordinære heltidsstuderende på bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser på Aalborg Universitet.

Kontakt og ansvar

Sekretariatet i Studieservice er ansvarlig for regelsættet. Kontakt Sekretariatet via sts-sekretariatet@adm.aau.dk for spørgsmål vedr. regelsættet.

AAU sagsnr. 2016-606-00012

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd