AAU Håndbogen

Optagelse og indskrivning på heltidsuddannelser og erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet

Regler af 10. maj 2020 om optagelse og indskrivning på heltidsuddannelser og erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet

Publiceret: 31.01.2018 (Sidst ændret: 08.07.2022)

Print som pdf

Indhold

 
Optagelse* og indskrivning** på heltidsuddannelser og erhvervskandidatuddannelsen*** ved Aalborg Universitet

Regler af 12. februar 2021 om optagelse og indskrivning på heltidsuddannelser og erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet

Aalborg Universitets regler om optagelse og indskrivning på heltidsuddannelser og erhvervskandidatuddannelser ved Aalborg Universitet er fastsat med hjemmel i følgende bekendtgørelser:

 • Bekendtgørelse nr. 104 af 24. januar 2021 om adgang til universitetsuddannelser tilrettelagt på heltid (Adgangsbekendtgørelsen)
 • Bekendtgørelse nr. 97 af 25. januar 2021 om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.
 • Bekendtgørelse nr. 1605 af 19. december 2017 om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område (Erhvervskandidatbekendtgørelsen).

 

Kapitel 1

Anvendelsesområde

     § 1. Dette regelsæt finder anvendelse ved ansøgning om optagelse på 1. semester af en bacheloruddannelse, professionsbacheloruddannelse og kandidatuddannelse, herunder erhvervskandidatuddannelsen. Regelsættet finder ligeledes anvendelse ved indskrivning og genindskrivning på bacheloruddannelser, professionsbacheloruddannelser og kandidatuddannelser på heltid samt erhvervskandidatuddannelsen på Aalborg Universitet.

 

Kapitel 2

Optagelse og indskrivning på bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser

 

     § 2. Adgangskrav til bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser fremgår af ovennævnte bekendtgørelser om adgang til henholdsvis bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser.
     Stk. 2. Universitetet kan fastsætte karakterkrav. Fastsatte karakterkrav vil fremgå på www.optagelse.dk og universitetets hjemmeside.

     § 3. Optagelse på første studieår (1. og 2. semester) af en bacheloruddannelse og professionsbacheloruddannelse kan alene finde sted via Den Koordinerede Tilmelding.

     § 4. Følgende ansøgere kan indskrives på 3. semester og senere semestre af en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse uden om Den Koordinerede Tilmelding:

 1. Ansøgere, som aktuelt er indskrevet på en heltidsuddannelse på Aalborg Universitet, på et andet dansk universitet eller professionshøjskole, og som har bestået eller kan få meritoverført studieelementer, der udgør første år af den uddannelse, der søges om indskrivning på.
 2. Ansøgere, som tidligere har været indskrevet på samme uddannelse, og som har bestået eller kan få meritoverført studieelementer, der udgør første år af den uddannelse, der søges om indskrivning på.

     Stk. 2. Indskrivning, jf. stk. 1, forudsætter,

 • at ansøgeren inden studiestart opfylder adgangskravene til den ansøgte uddannelse, herunder niveaukrav, karakterkrav og sprogkrav,
 • at der er en ledig plads på det semester, der søges indskrivning på, og
 • at betingelserne for indskrivning i øvrigt er opfyldte.

     § 5. Aalborg Universitet kan indskrive ansøgere på bacheloruddannelser og professionsbacheloruddannelser betinget af, at disse opfylder adgangskravene inden studiestart eller umiddelbart derefter.

     § 6. Såfremt Aalborg Universitet modtager flere ansøgninger om indskrivning, end der er ledige studiepladser på et semester af en bacheloruddannelse eller professionsbacheloruddannelse, foretager universitetet en prioritering af ansøgerne.

     Stk. 2. Ledige studiepladser tildeles efter kriterier fastsat af universitetet.

     § 7. Såfremt AAU udbyder ledige pladser efter ansøgningsfristens udløb jf. § 26, stk. 1-3, vil disse blive fordelt efter kriterier fastsat af universitetet.

 

Kapitel 3

Optagelse og indskrivning på kandidatuddannelser

     § 8. Optagelse eller indskrivning på kandidatuddannelser, jf. dog stk. 2, kan finde sted såfremt følgende betingelser er opfyldt:

 1. Ansøgeren opfylder adgangskravene som angivet i Adgangsbekendtgørelsens kapitel 3 og studieordningen for den enkelte kandidatuddannelse. Ansøgeren opfylder universitetets sprogkrav.
 2. Der er udbudt studiepladser eller forekommer ledige studiepladser på det semester, der søges optagelse eller indskrivning på. Dog har ansøgere med en bestået bacheloruddannelse fra Aalborg Universitet ret til optagelse på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde (retskrav), jf. kandidatuddannelsens studieordning, såfremt ansøgeren optages på uddannelsen senest tre år efter gennemført bacheloruddannelse, dog således at ansøgere ikke har retskrav på optagelse på den ansøgte uddannelse, hvis den adgangsgivende bacheloruddannelse er afsluttet før 1. januar 2019, og dog således at retskravet ikke er gældende, hvis ansøgeren har gennemført en kandidatuddannelse, jf. § 22.
 3. Forudsætninger for optagelse eller indskrivning i øvrigt skal være opfyldte.

    Stk. 2. Følgende ansøgere skal søge indskrivning, jf. § 25, stk. 3

 1. Ansøgere, som aktuelt er indskrevet på en heltidsuddannelse på Aalborg Universitet eller på et andet dansk universitet, og som har bestået eller kan få meritoverført studieelementer, der udgør første år af den uddannelse, der søges om indskrivning på.
 2. Ansøgere, som tidligere har været indskrevet på samme uddannelse, og som har bestået eller kan få meritoverført studieelementer, der udgør første år af den uddannelse, der søges om indskrivning på.

    Stk. 3. Adgang til en erhvervskandidatuddannelse forudsætter de samme faglige adgangskrav, som er fastsat for kandidatuddannelsen på heltid. Udover de faglige adgangskrav skal ansøgeren opfylde én af følgende to betingelser for at kunne blive optaget på en erhvervskandidatuddannelse:

 1. Have en dokumenteret ansættelsesaftale med en offentlig eller privat arbejdsgiver om sideløbende relevant beskæftigelse på baggrund af en relevant bacheloruddannelse eller anden relevant dansk eller udenlandsk uddannelse på samme niveau, svarende til mindst 25 timer om ugen i gennemsnit (årsnorm), jf. dog stk. 4, så ansøgeren vil være en integreret del af arbejdspladsen på linje med fuldtidsansatte samtidigt med sine kandidatstudier.
 2. Være iværksætter med en faglig relevant selvstændig virksomhed, der har omsætning og indtægtsgivende aktiviteter, eller er tilknyttet et offentligt eller privat iværksættermiljø.

Stk. 4. Universitetet kan i særlige tilfælde dispensere fra minimumstimetallet i stk. 3, nr. 1, såfremt beskæftigelsen opfylder kravet om at være relevant.

     § 9. Aalborg Universitet kan optage eller indskrive ansøgere på kandidatuddannelser betinget af, at disse opfylder de i § 8, stk. 1 nævnte adgangskrav inden studiestart. Opfyldelse af disse adgangskrav kan endvidere ske i løbet af det første studieår på kandidatuddannelsen efter universitetets nærmere bestemmelse.

     § 10. Ansøgere, der ikke har bestået studieelementer, der svarer til første studieår af den ansøgte kandidatuddannelse, skal søge om optagelse, jf. § 25, stk. 2. Ansøgere, der har bestået studieelementer, der svarer til første studieår af den ansøgte kandidatuddannelse, men som ikke er omfattet af § 8, stk. 2, skal søge om optagelse, jf. § 25, stk. 2. Ansøgere, der har bestået studieelementer, der svarer til første studieår af den ansøgte kandidatuddannelse, og som er omfattet af § 8, stk. 2, skal søge om indskrivning, jf. § 25, stk. 3.

     § 11. Ansøgere, der endnu ikke har afsluttet den adgangsgivende bacheloruddannelse ved Aalborg Universitet, kan, såfremt universitetet skønner, at den studerende har faglige forudsætninger for at gennemføre og bestå bacheloruddannelsen og samtidig gennemføre fag eller fagelementer på kandidatuddannelsen, blive tilmeldt til fag, fagelementer og prøver i op til 30 ECTS-point på en kandidatuddannelse, jf. Uddannelsesbekendtgørelsen § 12, stk. 1.  

     § 12.  Såfremt Aalborg Universitet modtager flere ansøgninger om optagelse eller indskrivning, end der er udbudt studiepladser eller forekommer ledige studiepladser på et semester på en kandidatuddannelse, foretager universitetet en prioritering af ansøgerne.

     Stk. 2. Ledige studiepladser tildeles efter kriterier fastsat af universitetet.

     § 13. Såfremt der forekommer ledige studiepladser efter ansøgningsfristens udløb jf. § 26, stk. 2 og 3, vil disse blive fordelt efter et først-til-mølle princip.

     § 14. For ansøgere, der søger optagelse på en erhvervskandidatuddannelse, gælder endvidere, at såfremt der er et færre antal ansøgere, der opfylder adgangskravene end antallet af studiepladser, kan universitetet optage ansøgere, selvom de ikke opfylder kravet i § 8 stk. 3, nr. 1. Optagelsen er betinget af, at ansøgeren senest 1 måned inden studiestart opfylder kravet i § 8 stk. 3, nr. 1, jf. dog stk. 2.

    Stk. 2. Hvis der senest 1 måned inden studiestart er flere ansøgere, der er betinget optaget og opfylder kravet i § 8, stk. 3, nr. 1, end der er ledige studiepladser, udvælger Aalborg Universitet de ansøgere, der kan optages. Udvælgelsen sker efter kriterier fastsat af universitetet.

    Stk. 3. Efter optagelse på erhvervskandidatuddannelsen skal den studerende opretholde den relevante beskæftigelse eller iværksættervirksomhed under hele uddannelsesforløbet.

   Stk. 4. Hvis Aalborg Universitet vurderer, at den studerende på en erhvervskandidatuddannelse ikke længere opfylder kravet til beskæftigelse eller iværksættervirksomhed, jf. § 8, stk. 3, overflyttes den studerende til kandidatuddannelsen på heltid så vidt muligt fra førstkommende semesterstart, dog senest inden udgangen af førstkommende semester.

 

Kapitel 4

Indskrivning af gæstestuderende

 

     § 15. Ordinært indskrevne studerende på en videregående uddannelse ved en dansk eller udenlandsk uddannelsesinstitution kan ansøge om indskrivning på enkelte kurser, moduler eller hele semestre ved Aalborg Universitet med henblik på merit i anden uddannelse på anden uddannelsesinstitution.

     § 16. For at opnå indskrivning på enkelte kurser, moduler eller hele semestre ved Aalborg Universitet skal ansøgerens eget studienævn skriftligt bekræfte, at det ansøgte kursus, modul eller semester kan meritoverføres til den uddannelse, ansøgeren er indskrevet på. Studienævnet for det søgte kursus, modul eller semester skal yderligere skriftligt bekræfte, at ansøgeren har de nødvendige, faglige forudsætninger for at følge undervisning og gå til eksamen i det søgte kursus, modul eller semester.

     Stk. 2. For ansøgere fra udenlandske uddannelsesinstitutioner kan andre procedurer end den i stk. 1 nævnte gøre sig gældende.

     § 17. Indskrivning på enkelte kurser, moduler eller hele semestre ved Aalborg Universitet er tidsbegrænset. Den studerende udmeldes ved udløb af indskrivningsperioden, såfremt den studerende ikke har efterfølgende indskrivninger på Aalborg Universitet.

 

 

Kapitel 5

Fælles regler for optagelse og indskrivning

 

     § 18. Ved optagelse eller indskrivning placeres ansøgeren på nyeste, gældende studieordning. 

     § 19. Indskrivning kan alene finde sted med studiestart pr. 1. september og 1. februar. Optagelse kan for bacheloruddannelsers og professionsbacheloruddannelsers vedkommende alene finde sted med studiestart pr. 1. september. Optagelse kan for nogle kandidatuddannelsers vedkommende alene finde sted med studiestart pr. 1. september eller 1. februar.

     § 20. Ansøgere har pligt til at oplyse om og søge merit for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uafsluttede uddannelsesforløb på samme niveau.    

     § 21. Studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én heltidsuddannelse ad gangen, jf. dog § 15.

     Stk. 2. Studerende kan ikke være indskrevet ved mere end én erhvervskandidatuddannelse ad gangen, jf. dog § 15.

     Stk. 3. Studerende kan ikke på samme tid være indskrevet ved en erhvervskandidatuddannelse og en kandidatuddannelse på heltid, jf. dog § 15.

     § 22. Ansøgere, der har gennemført en kandidatuddannelse, kan kun optages på en ny bachelor- eller kandidatuddannelse, hvis der er ledige pladser.

     Stk. 2. Universitetet kan dispensere fra stk. 1, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

     § 23. Genoptagelse og genindskrivning på samme uddannelse kan tidligst finde sted 5 måneder efter, at den tidligere indskrivning er bragt til ophør. Hvis betingelserne for, at universitetet kunne have foretaget en administrativ udmeldelse af den studerende, er opfyldt, finder § 24 tilsvarende anvendelse.

     § 24. Ansøgere, der i forbindelse med tidligere indskrivning på samme uddannelse ikke har opfyldt eller overholdt regler, hvilket har medført administrativ udmeldelse, genoptages eller genindskrives på samme uddannelse, såfremt universitetet på grundlag af en konkret faglig vurdering skønner, at den pågældendes muligheder for at gennemføre uddannelsen er væsentligt forbedrede. Det samme gælder, selvom ansøgeren selv har meldt sig ud af uddannelsen, såfremt universitetet kunne have foretaget en administrativ udmeldelse.

     § 25. Ansøgning om optagelse på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse skal ske via Den Koordinerede Tilmelding på www.optagelse.dk, jf.§ 3.

     Stk. 2. Ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse skal ske ved digital ansøgning via www.stadsdans.aau.dk. Der kan søges om optagelse ved indtil 3 kandidatuddannelser på Aalborg Universitet i prioriteret rækkefølge.        

     Stk. 3. Ansøgning om indskrivning på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse skal ske ved digital ansøgning via www.stadsdans.aau.dk.

     Stk. 4. Studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner med samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der søger om indskrivning som gæstestuderende, skal indgive ansøgningsskema til Optagelseskontoret eller Internationalt Kontor på Aalborg Universitet i overensstemmelse med oplysninger herom på universitetets hjemmeside. For disse ansøgere gælder andre ansøgningsfrister end angivet i § 26.

     Stk. 5. Studerende fra udenlandske uddannelsesinstitutioner uden samarbejdsaftale med Aalborg Universitet, der søger om indskrivning som gæstestuderende, skal indgive digital ansøgning via www.stadsdans.aau.dk. Udsendelse af eventuelt optagelsesbrev samt opkrævning af tuition fee forestås af Sekretariatet for Efteruddannelse.

     § 26. Fristen for ansøgning om optagelse på en bachelor- eller professionsbacheloruddannelse via Den Koordinerede Tilmelding, jf. § 3, fremgår af Adgangsbekendtgørelsen samt bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

     Stk. 2. Fristen for ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse jf. § 25, stk. 2 med studiestart pr. 1. september er den 1. marts. Fristen for ansøgning om optagelse på en kandidatuddannelse jf. § 25, stk. 2 med studiestart pr. 1. februar er den 15. oktober.

     Stk. 3. Fristen for ansøgning om indskrivning på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse jf. § 25, stk. 3 og 5 med studiestart pr. 1. september er den 1. marts. Fristen for ansøgning om indskrivning på en bachelor-, professionsbachelor- eller kandidatuddannelse jf. § 25, stk. 3 og 5 med studiestart pr. 1. februar er den 15. oktober.

     Stk. 4. Svarfrister offentliggøres på universitetets hjemmeside.

     Stk. 5. Hvis universitetet udbyder ledige studiepladser i anden optagelses- eller indskrivningsrunde, kan de søges efter fristerne angivet i stk. 1, 2 og 3. En ansøger, der tidligere har været optaget og indskrevet på en bacheloruddannelse, kan ikke søge genoptagelse på den pågældende uddannelse i anden optagelsesrunde uanset årsagen til udmeldelse under den tidligere indskrivning. Ansøgere, der ikke er omfattet af § 24, kan dog søge genoptagelse på en kandidatuddannelse samt genindskrivning i anden optagelses- eller indskrivningsrunde.

     Stk. 6. Universitetet kan dispensere fra ansøgningsfristen, såfremt der foreligger usædvanlige forhold.   

     § 27. Retten til en studieplads bortfalder, hvis ansøgeren ikke bekræfter tilbuddet om studiepladsen inden for den frist, der er angivet i optagelsesbrevet.    

     § 28. Aalborg Universitet kan bringe indskrivning til ophør ifølge universitetets ”Regler om ophør af indskrivning ved manglende studieaktivitet på Aalborg Universitet”.

 

Kapitel 6

Øvrige bestemmelser

 

     § 29. Ansøgeren er ansvarlig for, at relevant, valid og for udenlandske ansøgere verificeret dokumentation er vedlagt en ansøgning om optagelse eller indskrivning på heltidsuddannelser samt erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet.

     § 30. Aalborg Universitet kan stille krav om fremsendelse af original dokumentation i tilknytning til ansøgningen.

     § 31. Ansøgeren er ansvarlig for, at dokumentationen vedlagt en ansøgning om optagelse eller indskrivning på heltidsuddannelser samt erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet er på dansk, et andet nordisk sprog eller engelsk.

     Stk. 2. Er dokumentationen ikke på et af de i stk. 1 nævnte sprog, skal den oversættes. Oversættelsen skal jf. dog stk. 3 foretages eller bekræftes af

 1. den institution, der har udstedt dokumentationen
 2. en autoriseret translatør
 3. et dansk konsulat/en dansk ambassade
 4. eller på anden af universitetet godkendt vis.

     Stk. 3. Aalborg Universitet kan stille krav om, at den fornødne dokumentation oversættes og fremsendes på nærmere angivet vis.

     Stk. 4. Aalborg Universitet kan ikke bistå ved oversættelsen af dokumentationen.

     § 32. Ansøgninger og bilag returneres ikke.

     § 33. I de tilfælde, hvor universitetet kommunikerer med ansøger via e-mail, sker dette til den af ansøger på ansøgningsskemaet angivne e-mailadresse eller til ansøgers eventuelle AAU student-mail eller til ansøgerens e-Boks.

     Stk. 2. I de tilfælde, hvor universitetet udsender brev til ansøger, sker det til dennes folkeregisteradresse eller til en af ansøgeren angivet c/o-adresse. Breve til ansøgere uden folkeregisteradresse vil blive sendt til den adresse, der er oplyst i ansøgningen.

 

Kapitel 7

Dispensationsadgang

 

     § 34. Universitetet kan dispensere fra dette regelsæt, hvis der foreligger usædvanlige forhold.

     Stk. 2. Ansøgning om dispensation skal indgives til det relevante optagelseskontor jf. § 25 og være skriftlig, begrundet og dokumenteret. Ansøgningen skal angive, hvad der søges dispensation fra.

     Stk. 3. Ansøgning om dispensation i forbindelse med optagelse eller indskrivning skal indgives sammen med ansøgningen.

     Stk. 4. Muligheden for at dispensere er i nærmere bestemte tilfælde udlagt til Styrelsen for Forskning og Uddannelse, jf. adgangsbekendtgørelserne for henholdsvis bachelor-, kandidat- og erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser samt erhvervskandidatbekendtgørelsen.

 

Kapitel 8

Klageadgang

 

     § 35. Klage over afgørelser efter dette regelsæt kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, hvis klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen skal indgives til optagelseskontoret jf. § 25 senest to uger efter afgørelsen er meddelt klageren. Hvis afgørelsen fastholdes, afgiver universitetet en udtalelse, som klageren får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til styrelsen vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

 

Kapitel 9

Ikrafttræden

 

     § 36. Dette regelsæt træder i kraft den 12. februar 2021 og omfatter alle studerende indskrevet på ikrafttrædelsestidspunktet, ansøgere om optagelse eller indskrivning samt studerende, der optages eller indskrives efter ikrafttrædelsestidspunktet.

     § 37. ”Regler af 10. maj 2020 om optagelse og indskrivning på heltidsuddannelser ved Aalborg Universitet” ophæves.

 

Oprindelse, baggrund og historik

Senest revideret af Studieservice den 11. februar 2021.

I forbindelse hermed er regelsættet godkendt af Studiechef Lone Vestergaard

 

 

 

 

 

Aalborg Universitet den 12. februar 2021

Formål og afgrænsning

Formålet med regler om optagelse og indskrivning på heltidsuddannelser og erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet er at sikre ensartet brug og fastsætte klare og forståelige regler, der bidrager til at undgå tvivlsspørgsmål og lette det studieadministrative arbejde i forbindelse med indskrivning ved Aalborg Universitet. 

Overordnede rammer

Regelsættet er udarbejdet i overensstemmelse med gældende bekendtgørelser.

Reglerne om indskrivning på heltidsuddannelser samt erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet har hjemmel i adgangsbekendtgørelserne som angivet i regelsættets indledning og suppleres af disse.  I tilfælde af uoverensstemmelser mellem bekendtgørelserne og nærværende regelsæt gælder bekendtgørelserne.

Kontakt og ansvar

Reglerne om indskrivning på heltidsuddannelser samt erhvervskandidatuddannelsen ved Aalborg Universitet reguleres af Studieservice. I tilfælde af spørgsmål bedes i kontakte Optagelseskontoret ved Studieservice.

AAU sagsnr. 2017-606-00057

Begrebsdefinitioner

*Optagelse: Adgang til en studieplads på 1. og 2. semester af en bachelor-, professionsbachelor eller kandidatuddannelse, herunder erhvervskandidatuddannelse.

**Indskrivning: Adgang til 3.-6. semester af en bacheloruddannelse, 3.-7. semester af en professionsbacheloruddannelse og 3.-4. semester af en kandidatuddannelse. Herunder erhvervskandidatuddannelse.

*** Erhvervskandidatuddannelsen: En kandidatuddannelse, der tages over fire år, mens den studerende samtidig er i relevant beskæftigelse.

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd