AAU Håndbogen

Ph.d.-hovedvejledere - retningslinjer, SAMF

Hovedvejleders ansvarsområder

Publiceret: 14.02.2018 (Sidst ændret: 28.03.2018)

Print som pdf

Indhold

Som hovedvejleder har du ansvaret for den samlede ph.d.-uddannelse, jf. § 8, stk. 1, i ph.d.-bekendtgørelsen.

Udarbejdelse af ph.d.-plan

Den ph.d.-studerende har ansvaret for at udarbejde sin ph.d.-plan, i samråd med dig. Ph.d.-studerende uploader planen i PhD Manager, hvorefter du modtager den til elektronisk godkendelse. For yderligere oplysninger om dette, se notatet Ph.d.-plan og interne evalueringer på ph.d.-skolens hjemmeside under Interne retningslinjer.

Interne evalueringer

Du skal fire gange inden for den ph.d.-studerendes indskrivningsperiode skriftligt vurdere om ph.d.-planen følges, herunder redegøre for eventuelle justeringer heri. Dette sker på baggrund af den ph.d.-studerendes opdatering af port folio dokument i PhD Manager samt en mundtlig drøftelse. Der skal tages hensyn til dokumenteret sygdom, barselsperioder og anden godkendt orlov. I forbindelse med 2. og 4. evaluering vil ph.d.-programleder tage initiativ til at indkalde til et møde, hvor du som hovedvejleder, den ph.d.-studerende, eventuelt bivejleder samt en af ph.d.-programleder udpeget opponent skal diskutere, hvorledes ph.d.-projektet skrider frem, og om der er særlige overvejelser i forbindelse med gennemførelsen af ph.d.-projektet. Den interne evaluering foretages i PhD Manager. For yderligere oplysninger om dette, se notatet Ph.d.-plan og interne evalueringer på ph.d.-skolens hjemmeside under Interne retningslinjer.

Vejlederudtalelse i forbindelse med aflevering af afhandling

Som hovedvejleder skal du - senest en uge efter at den ph.d.-studerende har indleveret sin afhandling - afgive en skriftlig udtalelse om det samlede ph.d.-forløb, herunder om gennemførelsen af ph.d.-planens enkelte dele. Udtalelsen fremsendes til instituttet med henblik på videreformidling til ph.d.-skolen eller direkte til ph.d.-skolen. En skabelon til vejlederudtalelsen kan findes på ph.d.-skolens hjemmeside under Skabeloner. Erklæringen udfyldes på både dansk og engelsk og underskrives, idet den anvendes som bilag til ph.d.-diplomet.

Bedømmelsesudvalg

Ved bedømmelse af den ph.d.-studerendes ph.d.-afhandling er hovedvejleder tilforordnet bedømmelsesudvalget uden stemmeret (jf. bekendtgørelsens §16, stk. 2). Det betyder, at hovedvejleder knyttes til udvalgets arbejde som observatør, sættes cc på udvalgets e-mail korrespondance og deltager i evt. møder i udvalget. Vejleder skal således holdes orienteret, men forventes kun at gribe ind ved evt. faktuelle misforståelser eller i forhold til afklarende spørgsmål om det forudgående ph.d.-forløb.

Ph.d.-vejlederkurser

Alle ph.d.-vejledere ved Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole skal deltage i vejlederkurser, som skolen løbende udbyder.

Principper for vejledning

En nærmere beskrivelse af ph.d.-skolens principper for vejledning og vejlederens rolle kan findes på ph.d.-skolens hjemmeside i notatet: Retningslinjer for ph.d.-vejledning

Udpegning

Udpegning af vejledere følger ph.d.-skolens interne retningslinjer, som kan findes på ph.d.-skolens hjemmeside.

Oprindelse, baggrund og historik

Retningslinjerne er udarbejdet og godkendt af Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole den 23. september 2015.

Formål og afgrænsning

Beskrivelse af hovedvejleders ansvar, jf. ph.d.-bekendtgørelsen og Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skoles interne regler.

Overordnede rammer

Retningslinjerne har hjemmel i Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen), nr. 1039, af 27. august 2013 og ph.d.-skolens interne regler.

Kontakt og ansvar

Ansvarshavende for retningslinjerne er Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole, som kan kontaktes, hvis der er spørgsmål.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd