AAU Håndbogen

Disciplinærreglerne

Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet

Publiceret: 16.02.2018 (Sidst ændret: 09.01.2020)

Print som pdf

Indhold

I medfør af

 • § 14, stk. 9, i lov om universiteter (universitetsloven) som bekendtgjort ved lovbekendtgørelse nr. 778 af 7. august 2019.
 • § 9 i bekendtgørelse nr. 1062 af 30. juni 2016 om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen) som ændret ved bekendtgørelse nr. 1503 af 28. november 2017, bekendtgørelse nr. 1080 af 28. august 2018 og senest bekendtgørelse nr. 878 af 26. august 2019.
 • § 17, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 107 af 12. februar 2018 om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område samt
 • § 4, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 106 af 12. februar 2018 om adgang til kandidatuddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område

fastsættes:

KAPITEL 1. REGLERNES OMRÅDE

       § 1. Nærværende regler om disciplinære foranstaltninger vedrører den adfærd (handlinger såvel som undladelser), som studerende udviser

 1. i Aalborg Universitets regi,
 2. i situationer, der kan sidestilles hermed, samt
 3. i tilfælde, hvor den studerende er eller burde være klar over, at adfærden kan få indflydelse på Aalborg Universitets funktion.

      Stk. 2. Som studerende efter stk. 1 anses alle personer, som er indskrevet ved en uddannelse eller dele heraf ved Aalborg Universitet, herunder ordinært indskrevne studerende, ph.d.-studerende, gæstestuderende, udvekslingsstuderende m.v., enkeltfagsstuderende og studerende under deltidsuddannelse i øvrigt samt studerende indskrevet på adgangskursus og gymnasiale enkeltfag.
      Stk. 3. Bestemmelserne i §§ 9 og 16 gælder endvidere for ansøgere til Aalborg Universitets bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser.
       Stk. 4. Ph.d.-studerendes brud på god videnskabelig praksis omfattes af selvstændige regler og retningslinjer.

 

KAPITEL 2. ORDENSREGLER

      § 2. Studerende har pligt til at opføre sig hensynsfuldt og ordentligt overfor medstuderende, universitetets ansatte og alle udenforstående personer, myndigheder og virksomheder som universitetet samarbejder med, således at studerende ikke er til gene for andre eller volder skade på andre eller disses ejendom. Studerende har endvidere pligt til at opføre sig på en sådan måde, at universitetets funktion ikke forstyrres samt tage hensyn til universitetets ejendom, bygninger og ejendele. Dette gælder tillige adfærd på sociale medier, i det omfang der er tale om netværk for studerende på Aalborg Universitet eller netværk oprettet af Aalborg Universitet.
      § 3. Studerende har pligt til at afholde sig fra at udvise forstyrrende adfærd under en eksamen samt fra at begå handlinger eller undladelser, som udgør eksamenssnyd, eller som medvirker hertil. Ligestillet med en eksamen er i denne forbindelse enhver form for prøve.
      § 4. Studerende har pligt til at holde sig orienteret om og overholde de regler m.v., der fastsættes af universitetet, eller som gælder for dette eller dets studerende, herunder ordens- og sikkerhedsforskrifter, informationssikkerhedsregler, regler for behandling af persondata, eksamensregler samt retningslinjer om god skik i akademiske og videnskabsetiske anliggender. Studerende har endvidere pligt til at rette sig efter anvisninger og påbud fra universitetets ansatte og ledere om overholdelse af sådanne regler m.v.
      § 5. Overtrædelse af Straffeloven og Lov om euforiserende stoffer, i forbindelse med aktiviteter på Aalborg Universitet, er en overtrædelse af disciplinærreglerne, og vil ud over disciplinære sanktioner medføre politianmeldelse.
      § 6. Den studerende skal på forlangende fremvise studiekort eller andet identifikationsbevis med billede.

 

KAPITEL 3. EKSAMENSSNYD

     § 7. Som eksamenssnyd anses bl.a.:

 1. Plagiat i forbindelse med eksaminer eller plagiat vedrørende aktiviteter, der leder frem til en eksamen, jf. nærmere herom i § 8
 2. Tilfælde hvor en eksaminand før eller under en eksamen uretmæssigt skaffer sig hjælp til besvarelse af en opgave
 3. Forfalskning af data til brug i en eksamenssituation
 4. Tilfælde hvor en eksaminand efter en eksamen forsøger at påvirke bedømmelsen eller ændre bedømmelsesgrundlaget, herunder ved at fortsætte med sin besvarelse efter at eksamen er slut
 5. Ikke-tilladt samarbejde, herunder samarbejde om løsning af individuelle opgaver
 6. Brug af ikke tilladte hjælpemidler, herunder også brug af mobiltelefon og internetadgang
 7. Tilsidesættelse af retningslinjer for brug af elektroniske foranstaltninger ved eksamen, eksempelvis overvågningssystemer
 8. Tilfælde, hvor en eksaminand lader en anden møde op og udgive sig for at have samme identitet som eksaminanden for herved at deltage i den pågældende eksamen på eksaminandens vegne

      § 8. Plagiering omfatter, jf. dog stk. 2 og 3, tilfælde, hvor en skriftlig opgavebesvarelse helt eller delvist fremtræder som produceret af eksaminanden eller eksaminanderne selv, selvom opgavebesvarelsen:

 1. omfatter identisk eller næsten identisk gengivelse af andres formuleringer eller værker, uden at det gengivne er markeret med anførselstegn, kursivering, indrykning eller anden tydelig markering med angivelse af kilden,
 2. omfatter større passager med et ordvalg, der ligger så tæt på et andet værk eller lignende formuleringer m.v., at man ved sammenligning kan se, at passagerne ikke kunne være skrevet uden anvendelse af det andet værk,
 3. omfatter brug af andres ord eller idéer, uden at disse andre er krediteret på behørig vis, eller
 4. genbruger tekst og/eller centrale idéer fra egne tidligere bedømte eller publicerede arbejder uden iagttagelse af bestemmelserne i nr. 1 og 3.

      Stk. 2. Såfremt en skriftlig opgavebesvarelse afleveres af en gruppe, er hvert enkelt medlem af gruppen ansvarlig for, at opgaven i sin helhed ikke indeholder plagiat, jf. stk. 1.
      Stk. 3. Det i stk. 1 anførte gælder tillige, med de nødvendige ændringer, for andre typer af opgavebesvarelser og andre kilder end henholdsvis skriftlige besvarelser og skriftlige kilder.

 

KAPITEL 4. OPLYSNINGSPLIGT I FORBINDELSE MED ANSØGNING

      § 9. Ansøgere til bachelor-, professionsbachelor- og kandidatuddannelser er forpligtede til at oplyse om fagligt relevante forhold til grund for optagelsen, herunder at fremsende dokumentation for beståede uddannelseselementer fra alle tidligere uddannelsesforløb.

 

KAPITEL 5. ANDRE OVERTRÆDELSER

      § 10. Studerende er forpligtede til at anvende it og tekniske foranstaltninger under hensyntagen til god skik og brug og i henhold til regler for ansvarlig it-brug. Som brud på god skik og brug betragtes blandt andet misbrug af it, datahackning, uretmæssig brug af dataprogrammer, ulovlig fildeling, brud på it-sikkerhed eller brug af student-mail til private formål, der kan have betydning for Aalborg Universitets omdømme.

 

KAPITEL 6. PROCEDURE OG KOMPETENCE

      § 11. Opstår der formodning om, at en studerende har overtrådt bestemmelserne i kapitel 2-5, anmeldes forholdet til den leder, der er ansvarlig for det pågældende lokale eller den pågældende aktivitet eller uddannelse m.v. 
      Stk. 1. Vedrører forholdet en igangværende eksamen, og er der utvivlsomt tale om eksamenssnyd eller forstyrrende adfærd, kan studielederen, den som studielederen bemyndiger hertil, eller bedømmerne i enighed bortvise den studerende fra eksamenen, mens den stadig pågår. I så tilfælde vurderes berettigelsen heraf i forbindelse med den efterfølgende afgørelse
      Stk. 2. Vedrører anmeldelsen efter stk. 1 eksamenssnyd i en opgavebesvarelse, der skal anvendes under en eksamen, kan studielederen udsætte eksamenen, hvis det ikke er muligt at afklare forholdet inden den fastsatte eksamensdato.

       § 12. Efter modtagelsen af en anmeldelse indkalder den ansvarlige leder, jf. dog stk. 2, den studerende til en samtale til nærmere belysning af sagsforholdet. Den studerende har ret til at møde med en bisidder. Er det ikke muligt at indkalde den studerende til en personlig samtale, anvendes i stedet skriftlig kommunikation.
      Stk. 2. Er sagens omstændigheder helt ekstraordinære, kan Rektor eller den person, som Rektor bemyndiger hertil, efter anmodning træffe beslutning om, at behandlingen af sagen helt overgår til Rektor

     § 13. Hvis den ansvarlige leder efter belysning af sagsforholdet finder anmeldelsen berettiget, skal forholdet indberettes til Rektor, såfremt der er tale om gentagne eller grove overtrædelser af bestemmelserne i kapitel 2-5 eller forsøg herpå, og overtrædelserne derfor findes at burde føre til, at den studerende bortvises fra universitetet.
    Stk. 2. En midlertidig bortvisning efter § 19, stk. 3 indberettes uden unødig forsinkelse til rektor, der påbegynder sagsbehandlingen efter at have modtaget de oplysninger, som fremgår af stk.3. Rektor træffer herefter endelig afgørelse om, hvorvidt bortvisningen opretholdes som enten en midlertidigt eller en permanent bortvisning, om sanktionen skal ændres til en skriftlig advarsel, eller om sanktionen skal bortfalde.
     Stk. 3. Indberetning efter stk. 2 skal ske uden unødig forsinkelse. Med indberetningen skal følge en skriftlig fremstilling af sagen, der omfatter oplysninger, der entydigt identificerer de indberettede personer, samt en kort redegørelse og den foreliggende dokumentation for forholdet. Ved indberetning af eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensregler i øvrigt, skal det oplyses hvilken eksamen, der er tale om. Er der tale om gentagelsestilfælde for én eller flere af de indberettede personer, skal dette oplyses.
     Stk. 4. Ved indberetning af plagiering skal de plagierede dele markeres med tydelig henvisning til de kilder, der er plagieret fra. Den plagierede tekst skal ligeledes markeres i kildeteksten.
     Stk. 5. Hvis uddannelsen udbydes som en engelsksproget uddannelse, og blot én af de indberettede personer ikke er fortrolig med dansk, skal indberetningen udfærdiges på engelsk.

     § 14. Rektor træffer afgørelse i sagen, såfremt forholdet er indberettet efter §13, stk. 1, eller såfremt sagens behandling helt er overgået til rektor i medfør af §12, stk. 2. I øvrige tilfælde afgøres sagen af den ansvarlige leder.
     Stk. 2. Sagen afgøres under iagttagelse af forvaltningslovens regler om bl.a. partshøring, begrundelse samt klagevejledning. I denne forbindelse skal skrivelser til en indberettet studerende udfærdiges på engelsk, hvis den indberettede ikke er fortrolig med dansk, og uddannelsen udbydes som en engelsksproget uddannelse.

 

KAPITEL 7. SANKTIONER OG KONSEKVENSER

      § 15. Den efter § 14, stk. 1, kompetente myndighed skal på universitetets vegne anmelde kriminelle forhold og kan i forbindelse med afgørelsen af en sag anvende én eller flere af følgende sanktioner i overensstemmelse med de nærmere bestemmelser herom i § 20:

 1. Tildeling af en skriftlig advarsel mod gentagne overtrædelser af reglerne.
 2. Bortvisning fra en eksamen.
 3. Helt eller delvist inddragelse af retten til brug af universitetets IT-systemer i tilfælde af misbrug heraf.

     Stk. 2. Rektor kan udover de i stk. 1 nævnte sanktioner bortvise en studerende fra universitetet i overensstemmelse med bestemmelserne i §§18-19.
     Stk. 3. Konstateres det, at der er foretaget eller forsøgt foretaget plagiering, kan den studerende ikke modtage vejledning i forbindelse med omskrivningen af plagiatet. Studielederen kan dog dispensere herfra, hvis der foreligger formildende omstændigheder.

     § 16. Ved overtrædelse af oplysningspligten, jf. § 9, har Rektor følgende sanktionsmuligheder:
     Stk. 2. Tildeling af advarsel.
     Stk. 3. Annullering af karakter for fag, som den studerende uretmæssigt har deltaget i.
     Stk. 4. Annullering af optagelse eller indskrivning i hvilken forbindelse Rektor samtidig kan træffe afgørelse om, hvorvidt den pågældende efter en periode på ny vil kunne ansøge om optagelse eller indskrivning på den samme eller på en anden uddannelse ved Aalborg Universitet.

Skriftlig advarsel
      § 17. Tildeling af en skriftlig  advarsel kan finde sted, hvor der i det konkrete tilfælde konstateres en mildere overtrædelse af reglerne. Endvidere kan en advarsel tildeles samtidig med, at der tildeles en bortvisning fra eksamen efter §18 eller en bortvisning fra universitetet efter § 19.

Bortvisning fra eksamen
     § 18. Bortvisning fra eksamen kan finde sted i tilfælde, hvor der konstateres eksamenssnyd eller overtrædelse af eksamensregler i øvrigt.
     Stk. 2. Bortvisning kan ske med fremad- eller bagudrettet virkning og indebærer, at den studerende har brugt et eksamensforsøg, men ikke får bedømt sin eksamenspræstation, eller får en allerede givet bedømmelse annulleret.
     Stk. 3. Ved den efterfølgende eksamen i samme aktivitet skal den studerende udarbejde en helt ny besvarelse. Studielederen kan dispensere herfra.

Bortvisning fra universitetet
     § 19. Bortvisning fra universitetet kan finde sted ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne i kapitel 2-5.
     Stk. 2. Bortvisningen kan være tidsbegrænset eller permanent og kan alt efter forholdets karakter ske med øjeblikkelig virkning. 
     Stk. 3. Ved gentagne eller grove overtrædelser af § 2, eller hvor det skønnes nødvendigt af hensyn til universitetets uforstyrrede funktion, kan den ansvarlige leder med øjeblikkelig virkning bortvise en studerende midlertidigt fra universitetet. 
     Stk. 4. I bortvisningsperioden er den studerende udelukket fra alle aktiviteter på universitetet, herunder al deltagelse i undervisning og eksamener.
     Stk. 5. En studerendes overtrædelse af stk. 4. anses for en grov overtrædelse af § 2.
     Stk. 6. En bortvist studerende kan ikke få refunderet eller godskrevet en evt. studieafgift for bortvisningsperioden.
     Stk. 7. Den studerende kan ikke få forhåndsmerit til eller endelig merit for eventuelle studieaktiviteter, som tænkes gennemført eller er gennemført ved andre uddannelsesinstitutioner i bortvisningsperioden.

      § 20. Ved afgørelsen af, om en given sanktion skal bringes i anvendelse over for en studerende, og i givet fald i hvilket omfang, skal der lægges vægt på overtrædelsens konkrete skadevirkning for universitetet, herunder omverdenens tillid til de eksamener, der aflægges ved universitetet, samt hensynet til bevarelse af respekten for arbejdet på universitetet. Herudover skal der lægges vægt på, om der er givet forudgående advarsler, risikoen for gentagelse samt om universitetets interesser kan tilgodeses tilstrækkeligt ved en mindre indgribende sanktion. 

 

KAPITEL 8. KLAGE

      § 21. Afgørelser truffet i henhold til dette regelsæt kan indbringes for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, når klagen vedrører retlige spørgsmål. Klagen indgives til Rektor på aau@aau.dk. Klagen skal ikke indsendes inden for nogen bestemt frist. Studieservice varetager sagsbehandlingen på vegne af Rektor. Fastholdes afgørelsen, afgiver Studieservice på vegne af Rektor en udtalelse, som den studerende får lejlighed til at kommentere inden for en frist af mindst en uge. Klagen sendes herefter til Styrelsen for Forskning og Uddannelse vedlagt udtalelsen og klagerens eventuelle kommentarer.

 

KAPITEL 9. IKRAFTTRÆDEN OG ØVRIGT

      § 22. Reglerne træder i kraft den 21 oktober 2019. Samtidig ophæves "Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet af 1. marts 2018".
     Stk. 2. Rektor kan fastsætte en vejledning til reglerne.

Oprindelse, baggrund og historik

Regelsættet er fastsat iht. universitetsloven og første udgave af regelsættet blev fastsat den 16. februar 2009.

Nærværende regelsæt erstatter hermed den tidligere af 1. marts 2018.

 

Aalborg Universitet, den 21. oktober 2019
 

Per Michael Johansen                                            / Lone Vestergaard             
Rektor                                                                       Studiechef


  

Formål og afgrænsning

Regelsættet regulerer disciplinære foranstaltninger vedrørende den adfærd, som studerende udviser. 

Overordnede rammer

Regelsættet suppleres af ”Vejledning til Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet”. Heri findes flere fortolkningsbidrag og procedurebeskrivelser til udfyldelse af regelsættet.

Kontakt og ansvar

Regelsættet fastsættes af Rektor, men ansvaret for vedligeholdelse af regelsættet er placeret ved Studieservice.

Ved spørgsmål til regelsættet kan Uddannelsesjura og Sekretariat i Studieservice kontaktes på
sts-sekretariatet@adm.aau.dk.

Begrebsdefinitioner

Ingen.

Bilag

Ingen.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Vejledning til ”Regler om disciplinære foranstaltninger over for studerende ved Aalborg Universitet”

Læs mere