AAU Håndbogen

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af din forskerprofil

Publiceret: 09.04.2019 (Sidst ændret: 10.04.2019)

Print som pdf

Indhold

Forskningsportalen VBN er en platform til formidling af forskning udført ved eller i samarbejde med Aalborg Universitet. Formidlingsplatformen udstiller forskningsinformationer hentet fra Pure, som siden 2003 har været anvendt til forskningsregistrering på AAU. Fortrolige eller på anden vis beskyttede informationer udstilles ikke i VBN. Det er den enkelte forskers ansvar ikke at udstille informationer (fx i publikationer eller datasæt), som er i strid med GDPR-bestemmelserne.

I det følgende finder du generelle råd til, hvilke basiselementer en forskerprofil i VBN bør indeholde, samt yderligere muligheder. Profilsidernes indhold vil være afhængige af den faglige baggrund, karrieretrin, m.v. Dette vil eksempelvis spejle sig i angivelsen af H-indeks og citationer.

VBN-teamet anbefaler at alle former for registreringer og informationer, der er lagt ind i Pure og udstillet via VBN, sker både på dansk og engelsk. Dette vil styrke synliggørelsen af forskningen og den individuelle forskerprofil i informationssøgninger. Det er værd at bemærke, at dannelsen af portalens Fingerprints bygger på engelske tesaurusser (dertil nedenfor).

 

Indhold


Basisinformationer

Profilsiderne i VBN indeholder importerede basisinformationer. Det er vigtigt, at du kontrollerer, at den importerede information er opdateret og korrekt. Ændringer heri kan du ikke selv foretage, kontakt ved behov for ændring din organisation. Det drejer sig om:

 • Fakultetstilknytning
 • Instituttilknytning
 • Adresse
 • E-mail
 • Telefonnummer
   

Individuelle inddateringer

Derudover har du mulighed for at foretage en række individuelle registreringer:

 • Profiltekster
 • Forskningsinformationer (publikationer, aktiviteter, projekter, datasæt, m.v.)
 • CV’er
 • Forsker-ID’er
 • Uddannelse
 • Links
 • M.m.

 

Forskningsregistrering

Detaljerede vejledninger til, hvordan de forskellige registreringer foretages, findes på VBN-teamets hjemmeside (www.team.vbn.aau.dk).

Obligatoriske registreringer

Publikationer

 • For at gøre publikationer mere synlige i søgninger anbefales det, at alle former for publikationer tilføjes metadata: resuméer/abstracts, som indeholder de vigtigste nøgleord, samt frie emneord. Læs mere om publikationer i Pure.
 • De 5 vigtigste publikationer kan fremhæves. De vil derigennem vises først i publikationslisten, uanset udgivelsesår.
 • Open Access publikationer genererer mere trafik på den tilhørende forskerprofil. Læs mere om Open Access til publikationer i Pure.
   

Anbefalede registreringer

For at styrke opbygningen af en alsidig forskerprofil anbefales du som minimum løbende at registrere:

Projekter

 • Herunder forstås alle former for projekter udført ved AAU: forskningsprojekter, ph.d. projekter, undervisningsprojekter, m.v.
 • Når projekterne registreres tilføjes alle tilknyttede personer, både AAU interne og eksterne deltagere.
 • Vigtigt i forbindelse med registreringen af projekter er, at der her medfølger metadata i form af en projektbeskrivelse, emneord og eventuelle samarbejdspartnere. Læs mere om projekter i Pure.

Forskningsaktiviteter

 • Under aktiviteter registreres en lang række forskellige typer: foredrag, forskningsophold, kongresbesøg, peer review-aktiviteter, kurser, medlemskaber, eksterne ansættelser, m.v. Læs mere om aktiviteter i Pure.


Relationer til andet indhold i Pure

Et væsentligt punkt ved alle forskningsregistreringer er, at de relateres (linkes) til hinanden, når det er aktuelt. Hvis eksempelvis en række aktiviteter og presseklips er knyttet til en bestemt publikation eller et forskningsprojekt, skal dette angives under ”Relationer”, når indholdet registreres. Dette gør du nederst på registreringssiden.

Eksempelvis vil en projektside i VBN vise alle relaterede indholdstyper (publikationer, aktiviteter, presseklip m.v.). Dette medfører blandt andet en øget synlighed af et projekts akademiske og samfundsmæssige Impact, og understøtter ligeledes profileringen af personer knyttet til projektet.

Profiltekster

Du har mulighed for at tilføje forskellige former for informationer, som understøtter den strategiske forskerprofilering og eksponeringen af din profil:

 • Forskningsprofil (fritekst)
 • Undervisningsprofil (fritekst)
 • Administrativ profil (fritekst) – anvendes også af Tap-personale
 • Ph.d.-vejledning (fritekst)

 • Frie emneord: selvvalgte emneord anvendes til at præcisere ekspertområder

Da portalens søgefunktioner gennemsøger og eksponerer indhold som er tilgængeligt i VBN, bør profiltekst(er) og frie emneord ikke undlades. Disse er med til at fremhæve ekspertområder, forskningsresultater, m.v.

Ønsker du at profilere din forskning bredt, er det vigtigt at teksterne skrives i et sprog beregnet til et bredt publikum. Det er væsentligt at undgå slå-/stavefejl. Staves nøgleord forkert, vil de ikke blive genkendt i informationssøgninger.

 

Fingerprint

Det engelske Fingerprint, som er knyttet til alle profiler, bliver genereret automatisk på baggrund af dine registreringer i Pure: profiltekst(er), emneord, samt informationer fra publikationer (titler, tilknyttede resuméer og emneord). En række fagspecifikke tesaurusser udgør sammensætningen af Fingerprint-maskinen.

Du kan slå Fingerprintet fra, hvis det ikke vurderes at være fyldestgørende, eller begreber kan undertrykkes enkeltvis. Man kan dog ikke selv tilføje begreber.

 

Metrikker

Traditionelle metrikker: Citationer og h-index

 • Citationer og h-indeks hentes fra Scopus.
 • Hvis du eksempelvis oplever, at det viste h-index er lavere end det fundet i Scopus, kan det skyldes manglende registreringer af publikationer i Pure/VBN.
 • Kan på individuel basis slås til og fra efter behov.

Nye metrikker: Altmetrics og PlumX

VBN-portalen indeholder flere såkaldte nye eller alternative metrikker. Disse registrerer alle aktiviteter omkring publikationer som foregår i online medier (Twitter, Facebook, LinkedIn, via blogs, m.v.).

 • Altmetrics og PlumX metrikker vises ved de enkelte publikationer.
 • Det anbefales at publikationer og dataset får tilknyttet et DOI, for at sikre identificering af online aktiviteter.
 • I øverste højre hjørne af den enkelte forskers personlige brugerflade, findes en samlet opsummering af aktivitet registreret af PlumX (Plum Analytics). Denne oversigt kan kun ses af den personlige bruger og tilknyttede administratorer.

 

Yderligere muligheder

Der er en række yderligere muligheder for at inkludere informationer i forskerprofilen. Uddybende informationer dertil findes på VBN-teamets hjemmeside (www.team.vbn.aau.dk). Eksempelvis:

Forsker CV

Du kan vælge at vise dit Forsker CV. Dette skal du selv aktivere i Pure.
Når du foretager nye registreringer kan disse automatisk importeres til CV’et. Læs mere om CV’er i Pure.

Undervisningsportfolio

Det er muligt at lave en Undervisningsportfolio i Pure.
Her skal du selv manuelt udfylde skabelonen og vedligeholde indholdet. Modsat CV’et, er der ingen automatisk import af nyt indhold. Læs mere om undervisningsportfolio i Pure.

Forsker-ID

I profilen er det muligt at registrere og vise forsker ID’er.
Som hovedregel vises Orcid, Scopus, ResercherID. Flere kan registreres og vises efter behov. Læs mere om forsker ID’er.

Links

 • Links til andre hjemmesider m.v. kan tilføjes og ændres efter behov.
 • Det anbefales, at du med jævne mellemrum kontrollerer, at links fungerer korrekt.

VBN-teamet kvalitetssikrer forskningsdata registreret i Pure. Dette gælder frem for alt valideringen af publikationer med henblik på høsten af BFI point og Open Access-indikatoren. Det er dog dit ansvar, at forskningsregistreringer foretages korrekt, og at indholdstyperne linkes korrekt til hinanden. Registrering og vedligeholdelse af al øvrig profilindhold ligger ligeledes ved den enkelte forsker.

VBN-teamet er behjælpelige med brugen af Pure og opbygningen af forskerprofiler i VBN. Der tilbydes bl.a. introduktionskurser til Pure og VBN, kurser i forskerprofilering m.m. Disse annonceres løbende via universitetets kursusportal.

Oprindelse, baggrund og historik

Anbefalingen er udarbejdet af Anne Lykke (al@aub.aau.dk) april 2019.

Formål og afgrænsning

Aalborg Universitets forskningsportal VBN understøtter formidlingen af forskning udført ved eller i samarbejde med Aalborg Universitet, samt profileringen af forskere ansat ved universitetet. Forskningsportalen er offentlig tilgængelig og benyttes af en bred gruppe brugere, bestående af fagfolk såvel som ikke-fagfolk.

Forskere ved AAU har alle en individuel profilside i VBN. Ansvaret for opbygningen og vedligeholdelsen af en repræsentativ profil, som kan anvendes til en strategisk formidling af egen forskning, ligger ved den enkelte.

I det følgende beskrives en række Gode Råd vedrørende registreringen og formidling af forskningsinformation og andet relevant indhold via VBN, som danner fundamentet i en alsidig forskerprofil.

Overordnede rammer

Anbefalingen er skrevet i forbindelse med implementeringen af den nye VBN forskningsportal april 2019.

Kontakt og ansvar

Kontakt VBN-teamet: vbn@aub.aau.dk

Ansvar: Anne Lykke (al@aub.aau.dk)

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd