AAU Håndbogen

Regler for medarbejderes ytringsfrihed

Publiceret: 11.09.2019 (Sidst ændret: 12.08.2021)

Print som pdf

Indhold

Medarbejdere på de danske universiteter har ret til frit at ytre sig i overensstemmelse med grundlovens bestemmelse herom. Medarbejderne har dog også en vis grad af pligt til at ytre sig. I henhold til universitetsloven skal universitetet som central viden- og kulturbærende institution udveksle viden og kompetencer med det omgivende samfund og tilskynde medarbejderne til at deltage i den offentlige debat. En af universitetets kerneopgaver er at medvirke til, at den forskningsfaglige viden, som universitetet og dets medarbejdere besidder, kan komme samfundet og den offentlige debat til gavn.

Aalborg Universitet opfordrer derfor medarbejderne til at deltage i den offentlige debat, hvor de med deres forskningsfaglige viden kan medvirke til at belyse en sag. Dermed bidrager universitetet til bedre funderede beslutninger i vigtige samfundsanliggender og til et højere oplysningsniveau i befolkningen og hos beslutningstagere. Samtidig forventes det, at medarbejdere deltager i debatten med en sådan saglighed og værdighed, som det må forventes af en universitetsansat.

Medarbejdere ved Aalborg Universitet – såvel videnskabelige som teknisk-administrative medarbejdere – er ligesom øvrige offentligt ansatte beskyttet af grundlovens bestemmelse om ytringsfrihed. Det betyder, at man på egne vegne kan deltage i den offentlige debat og fremføre personlige meninger og synspunkter. Det gælder også i forhold til emner, der vedrører ens eget arbejdsområde.

Rammerne for ytringsfriheden kan sammenfattes som følger:

 • Man skal gøre det klart, at man udtaler sig på egne vegne og ikke på vegne af Aalborg Universitet. Det er alene medarbejdere, der har fået kompetence delegeret, jævnfør rektors delegationsinstruks, der kan udtale sig på vegne af Aalborg Universitet.
   
 • Man må udtale sig på sine egne vegne i overensstemmelse med sin bedste overbevisning inden for sit faglige/forskningsfaglige felt såvel som om forhold vedrørende universitetet ved brug af sin titel og tilknytning til Aalborg Universitet.
   
 • Man må udtale sig om andre forhold af privat interesse uden brug af sin tilknytning til Aalborg Universitet.
   
 • Man må ikke bryde sin tavshedspligt.
   
 • Man skal deltage i debatten med saglighed og værdighed og må ikke udtale sig på en freds- eller æreskrænkende måde.
   
 • Man må ikke udtrykke sig i en urimelig grov form eller fremføre åbenbart urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for ens eget arbejdsområde.

Medarbejdernes loyalitetspligt over for universitetet kan ikke medføre yderligere begrænsninger i ytringsfriheden. Hensynet til den interne beslutningsproces og funktionsevne kan dog betyde, at man i særlige tilfælde skal være tilbageholdende med at ytre sig[1].

Du kan læse mere om offentligt ansattes ytringsfrihed i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed og i God adfærd i det offentlige.

 

[1] Her kan navnlig lægges vægt på, om ytringen angår forhold inden for ens eget arbejdsområde, hvilken position man har i myndigheden, hvor tæt man er eller har været på beslutningsprocessen, om ytringen er fremsat før eller efter, at en beslutning er truffet, og om ytringen omhandler ressourcespørgsmål af væsentlig betydning for forholdene på arbejdspladsen. Se yderligere på side 12 og 13 i Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Oprindelse, baggrund og historik

Reglerne erstatter Code of conduct for ytringsfrihed på Aalborg Universitet.

Reglerne er udarbejdet af Rektorsekretariatet i samarbejde med HR-afdelingen. Reglerne er godkendt af rektor den 4. august 2021 efter drøftelser i PPU og HSU.

Reglerne revideres efter behov.

Formål og afgrænsning

Reglerne har til formål at beskrive de rammer, der gælder, når man som offentligt ansat ytrer sig.

Overordnede rammer

Reglerne er skrevet på baggrund af Justitsministeriets Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed.

Se også God adfærd i det offentlige.

Kontakt og ansvar

Spørgsmål kan rettes til Rektorsekretariatet på rektorsekretariatet@adm.aau.dk.

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd

Relaterede dokumenter

Politik: Overordnet personalepolitik

For Aalborg Universitet

Læs mere