AAU Håndbogen

Procedure for udarbejdelse af semesterbeskrivelser

Publiceret: 18.02.2020 (Sidst ændret: 02.06.2020)

Print som pdf

Indhold

Ansvar

Institutlederne for de enkelte studienævn har det overordnede ansvar for at koordinere og sikre, at nedenstående procedure overholdes.


Krav til semesterbeskrivelser

 • Der skal udarbejdes en semesterbeskrivelse af hvert semester på baggrund af skabelonen for semesterbeskrivelser[1]
 • Studienævnet skal godkende semesterbeskrivelsen senest 14 dage inden semesterstart
 • Semesterbeskrivelsen for det enkelte semester skal formidles til alle studerende tilmeldt semesteret
 • Semesterbeskrivelsen for det enkelte semester skal arkiveres i AAU’s ESDH-system
   

Fodnote

[1] Der anvendes samme skabelon, når der foreligger en IT-understøttelse.

Oprindelse, baggrund og historik

Udmøntningen af enhver studieaktivitet sker i overensstemmelse med den respektive studieordning, der beskriver aktiviteten. Studieordningen er således den lovtekst, der opregner kompetencemål for såvel det overordnede studieforløb som for den enkelte aktivitet. Disse aktiviteter beskrives som moduler bestående af forskellige typer af undervisning.

For at sikre en uddybet og lettilgængelig beskrivelse af de enkelte semestre udarbejder hvert studienævn en semesterbeskrivelse for alle sine uddannelsesaktiviteter[1]. Semesterbeskrivelsen indeholder en udfoldet beskrivelse af undervisningsaktiviteter, formål og forudsætninger for undervisningen, de kompetencer den studerende opnår på semesteret, prøveformer m.v. Semesterbeskrivelsen benyttes således af såvel studerende, undervisere som administrative enheder. Semesterbeskrivelsen er endvidere det, studienævnene godkender i forbindelse med undervisningsplanlægningen.
 

Fodnote

[1] Dvs. en semesterbeskrivelse af hvert semester på alle studienævnets uddannelser.

Formål og afgrænsning

Semesterbeskrivelsen er et fleksibelt dokument, hvor studieordningerne er permanente. Semesterbeskrivelsen rummer den konkrete udmøntning af studieordningen på de enkelte semestre, og det er her semestrets kurser, eksaminer, pensum, arbejdsformer m.v. beskrives. Semesterbeskrivelsen skal revideres inden hvert semester og skal godkendes af studienævnet senest 14 dage før semesterstart. Studienævnet har i forbindelse med sin løbende kvalitetssikring i semesterbeskrivelsen et medie, hvor det løbende kan sikre den ønskede implementering af studieordningen. Semesterbeskrivelsens funktion er således at være dokumentation af semestret, sådan at det forløber i overensstemmelse med studieordningens intention og mål.

Overordnede rammer

Procedure for udarbejdelse af semesterbeskrivelser er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet på Aalborg Universitet definerer, sammen med Organisering af kvalitetsledelse af uddannelser på Aalborg Universitet, de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår otte kvalitetsområder, som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra via dels periodiske evalueringer (selvevalueringer) og efterfølgende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder (jf. universitetets kvalitetsmodel).

Denne procedure er således en del af universitetets løbende monitorering inden for kvalitetsområdet Opbygning og forløb.

Kontakt og ansvar

Revision

Ansvaret for at sikre evaluering og revidering af indeværende procedure påhviler Rådet for Kvalitetssikring og -udvikling.


Kontakt

Ved spørgsmål til proceduren kan Strategi og Kvalitet kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk

AAU sagsnr. 2018-412-01052

Begrebsdefinitioner

Ingen

Bilag

Ingen

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd