AAU Håndbogen

Qlikview – identifikation af forsinkede studerende

Rapport understøtter arbejdet med at identificere de studerende der er forsinkede og henvender sig derfor til administrativt personale der arbejder med det.

Publiceret: 30.08.2021 (Sidst ændret: 30.08.2021)

Print som pdf

Indhold

Qlikview-rapporten ”Identifikation af forsinkede studerende” indeholder oplysninger om progressionen for ordinært indskrevne studerende, som i STADS er registreret som værende i gang med en uddannelse (definition: studerende registreret på en ordinær ramme med status ”åben”).

For hver studerendes åbne ramme er der tilknyttet de eksamensaktiviteter og meritter, der i STADS er registreret som tilhørende rammen. Eksamensresultaterne og meritterne er i rapporten fordelt ud fra bedømmelsesdatoerne i intervaller af 6 måneder. Det er dermed muligt at se, hvor mange ECTS der er optjent på uddannelsen (rammen) 6 måneder, 12 måneder… og op til over 48 måneder efter starttidspunktet på rammen.

Sammentællingerne af ECTS markeres derefter med farverne grøn, gul eller rød alt efter hvor mange ECTS, den enkelte studerende har optjent i forhold til det forventede. I rapporten defineres dette sådan, at det forventes, at en studerende optjener 30 ECTS hver gang, der er gået 6 måneder. Markeringen med trafiklys (grøn, gul, rød) sker både for totalsammentællingen af ECTS på rammen sat i forhold til starttidspunktet og inden for hver 6-måneders interval. 

I fanen ”Identifikation på personniveau” øverst midt på skærmbilledet ses tre valgbokse, hvor der kan vælges ”vis alle”, ”status efterår” eller ”status forår” efter hvilket tidspunkt på året, data trækkes.
Status følger nedenstående logik:

*Efter afsluttet reeksamenspeiode
**For at få studerende på kandidatuddannelser med forskudte semestre med
*** For at få studerende på KA medicin (6 semestre) med

I venstre side af skærmbilledet er der en række valgbokse, hvor det er muligt at selektere på oplysninger om ”campus”, ”fakultet”, ”institut”, ”studienævn”, ”type” (bachelor, kandidat og prof. bachelor), ”studieretning” (rammen) og ”trafiklys” (rød, gul, grøn og blå). Det er også muligt at vælge ”startdato” og ”startår”. Øverst til venstre er en boks med oversigt over de valg, der er foretaget af brugeren. Det er desuden muligt at slette valg, der er foretaget ved at trykke på ”viskelæderet” ud for det konkrete valg i denne boks med ”Oversigt over valg”.

I den højre side er der desuden yderligere tre valgbokse, hvor der kan vælges trafiklysfarve(r), resultatet for eksamensforsøgene (bestået/Ikke bestået/ingen resultater) og forsøgsnummer.

For at generere tabel med data indeholdende de vigtigste informationer i forbindelse med identifikation af forsinkede studerende, vælges ”gul” og ”rød” til i valgboksen med trafiklys.

I den venstre side/midten af skærmbilledet er der tre tabeller.
Den øverste tabel ”Forløb for ordinære studerende med en åben ramme – alle studerende” viser hvor mange ECTS, der er optjent på de enkelte studerendes rammer, samt hvornår i uddannelsesforløbet de pågældende eksamensresultater og meritter er bestået. Der er i kolonnen "Forvent.ECTS" angivet, hvor mange ECTS, der forventeligt skulle være bestået af den enkelte studerende i forhold til startdatoen (angivet i kolonnen "rammestart"). I kolonnen "ECTS i alt" fremgår totalantallet af ECTS, som den studerende har bestået for den pågældende ramme.

Tabellen viser endvidere hvor mange ECTS, der er bestået på et givent tidspunkt i uddannelsen. Beståede eksamener er således fordelt ud fra bedømmelsesdatoer i intervaller af 6 måneder. Antallet af ECTS for hvert 6-måneders-interval fremgår i kolonnerne "6 mdr", "12 mdr", "18 mdr"... osv. op til mere end 48 måneder (">48 mdr"). Eksamensresultater tilknyttet rammen med en bedømmelsesdato før rammens start er angivet i kolonnen mindre end 0 måneder ”<0 mdr” (oftest er dette meritter). 

Både det samlede antal beståede ECTS ("ECTS i alt") og hver 6-måneders interval ("6 mdr"...) er markeret med trafiklys (grøn, gul, rød). Kriterierne for disse trafiklys er:

 • Grønt trafiklys betyder, at den studerende mangler 5 ECTS eller mindre i forhold til det forventede.
 • Gult trafiklys betyder at den studerende mangler strengt mere end 5 ECTS og højest 15 ECTS i forhold til det forventede.
 • Rødt trafiklys betyder at den studerende mangler mere end 15 ECTS i forhold til det forventede.

I den midterste af de tre tabeller ”Eksamensaktiviteter - fordelt på måned for bedømmelse” vises eksamensaktiviteter og meritter, der er tilknyttet de enkelte studerendes åbne rammer. I denne tabel ses både beståede og ikke-beståede eksamener med angivelse af hvilket antal forsøg på den pågældende eksamensaktivitet, der er tale om, samt hvilken karakter der er afgivet. Tabellen er fordelt ud fra hvilket 6-måneders-interval, eksamensaktiviteten er bedømt inden for.

Den nederste tabel ”Eksamensaktiviteter - fordelt på aktiviteter og forsøg nr.” viser også alle eksamensaktiviteter opgjort for de enkelte studerende med åbne rammer, men er fordelt ud fra aktivitet og forsøgsnummer.

I fanen ”Statistik” ses figuren ”Forløb for studerende med en åben ramme” med oversigt over studerende fordelt på de tre trafiklys-farver pr. startår. Nedenfor ses tabellen ”Trafiklys overblik”. Tabellen giver et anonymisteret overblik over forsinkede studerende.

 

Formål og afgrænsning

Formålet med Procedure for vejledning af forsinkede studerende er at understøtte studiernes arbejde med at forbedre de studerendes gennemførselstid og mindske frafaldet. Ved at følge proceduren sikres det, at vejledningen af forsinkede studerende på universitetet lever op til uddannelsesbekendtgørelsens § 39. Derudover sikrer anvendelsen af proceduren samt Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering ledelsens adgang til løbende og systematisk information vedr. forsinkede studerende på universitetet.

Som supplement til proceduren kan det enkelte fakultet formulere yderligere retningslinjer eller lignende vedr. vejledning af forsinkede studerende, der går ud over det i uddannelsesbekendtgørelsen påkrævede.

Overordnede rammer

Procedure for vejledning af forsinkede studerende er en del af Aalborg Universitets samlede kvalitetssystem.

AAU’s Uddannelsesprofil definerer, sammen med Kvalitetspolitik for uddannelsesområdet, de overordnede rammer for arbejdet med kvalitetssikring og -udvikling af universitetets uddannelser. I kvalitetspolitikken indgår seks kvalitetsområder, som universitetets uddannelser kvalitetssikres og -udvikles ud fra via dels periodiske uddannelsesevalueringer og efterfølgende handlingsplaner, dels via løbende monitorering og opfølgning ved hjælp af en række procedurer inden for hvert af disse kvalitetsområder (jf. universitetets kvalitetsmodel).

Denne procedure er således en del af universitetets løbende monitorering inden for kvalitetsområderne 1: Rekruttering og Studiestart og 4: Studiemiljø.

Kontakt og ansvar

Ved spørgsmål til proceduren kan Kvalitet og Analyse kontaktes via kvalitet@adm.aau.dk og BI team på BI-team@adm.aau.dk 

Søg i AAU håndbogen

Målgruppe

 • Det Humanistiske Fakultet
 • Det Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet
 • Det Samfundsvidenskabelige Fakultet
 • Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet
 • Ansatte på AAU
 • Det Tekniske Fakultet for IT og Design
 • Fælles Service
 • Institutter
 • Skoler
 • Studienævn

Kategori

 • Fysiske forhold
 • Bolig til udenlandske studerende og ansatte
 • Byggeri og bygningsdrift
 • Fysisk arbejdsmiljø
 • Lejemål
 • Lokaler
 • Miljø
 • Sikkerhed
 • Udendørs arealer
 • Organisation
 • Forsikring
 • GDPR
 • Journalisering
 • Strategi og udvikling
 • Styrelsesspørgsmål
 • Styrende organer
 • Personale
 • Ansættelse
 • Arbejdsmiljø
 • Barsel
 • Ferie
 • Fratrædelse
 • Internationale medarbejdere
 • Kompetenceudvikling
 • Krænkende adfærd
 • Løn
 • Personalepolitik
 • Rekruttering
 • Samarbejde
 • Sygdom
 • Kommunikation
 • Design og logo
 • Intern kommunikation
 • Markedsføring
 • PR og presse
 • Sprog og oversættelse
 • Forskning
 • Forskningsregistrering i VBN
 • Input fra fakulteterne
 • Ph.d.
 • Økonomi
 • Anlæg
 • Bogholderi
 • Budget
 • e-handel
 • eforms
 • Indkøb
 • Projektøkonomi
 • Prophix
 • Qlikview
 • Regnskab
 • Rejser
 • RES
 • RUS2
 • Statistik
 • Økonomistyring
 • Uddannelse
 • Hjemmesider om uddannelse
 • Internationalisering
 • Klager dispensationer og disciplinære foranstaltninger
 • Kvalitetssikring og akkreditering
 • Optagelse orlov og udmeldelse
 • Undervisning eksamen og merit
 • IT
 • Hjemmesider
 • IT - diverse
 • IT Services
 • Scanpas-vejledninger

Type

 • Politik
 • Procedure
 • Regel
 • Et godt råd