AAU Håndbogen

Alle dokumenter i kategori

A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  Æ  Ø  Å 

A

Adgang og oplag i teknikrum - campus Aalborg

Administration af Virtuelle indkøbskort

Administrative tjenestesteder

Afsend rekvisition til godkendelse

Afskedigelser - Delpolitik til Aalborg Universitets personalepolitik

Afslutning af ansættelsesforholdet ved Aalborg Universitet

Aftale om funktionstillæg til studieledere og studienævnsformænd

Afvigende løndelstekster

Aktiviteter som ikke har relation til AAU, vedr. ansatte og studerende

Aktivitetsbaserede ydelser (CAS)

Alkohol og rusmidler - regel for medarbejderes brug af alkohol og rusmidler i arbejdstiden ved Aalborg Universitet

Ambassadørbesøg

Analysenummer på hovedniveau

Anlæg og udstyr - regler

Anlægsinvesteringer

Anlægsregistrering: Efterregistrering i anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Eksternt finansierede aktiver (projekter)

Anlægsregistrering: Forespørgsler til anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Rapporter

Anlægsregistrering: Registrering af aktiver i anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Sådan får du adgang til anlægsmodulet

Anlægsregistrering: Ændring af data i anlægsmodulet

Anlægsregistrering - IT-udviklingsprojekter

Anmeldelse af frit organisationsvalg

Annuller rekvisitioner

Ansvar og roller i kvalitetsarbejdet

Ansættelse af eksterne lektorer - D-VIP

Ansættelse af studenterstudievejledere

Ansættelse af studenterundervisere - D-VIP

Ansættelse af studerende, kontorfunktionærer (HK)

Ansættelse af studerende – D-TAP og D-VIP. Procedure for oprettelse af ansættelsessag.

Ansættelse af undervisningsassistenter - D-VIP

Ansættelse og aflønning - VIP

Ansættelse og rekruttering - TAP, FAQ til TAP-opslagsregler

Ansættelse og rekruttering - TAP (TAP-opslagsregler)

Anvendelse af punchout til webshops fra markedspladsen

APV-konceptet på AAU

Arbejdsmiljø - Delpolitik til personalepolitikken om arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdstidsregler for medarbejdere ved Aalborg Universitet

Arbejdstilsynet - besøg

Attestation og anvisning

E

ECTS – givende aktiviteter for ph.d. studerende v. Den Samfundsvidenskabelige Ph.d.-skole indskrevet før 01.08.18

eForms Godkender - Vejledning til godkendelse af eForms

eForms godkender - vejledning til godkendelse af forsøgspersoner

eForms Godkender - Video 01 - Åben eForm og bilag

eForms Godkender - Video 02 - Godkend eller afvis en eForm

eForms Godkender - Video 03 - Skift af godkender

eForms - Guide for English speaking guests

eForms - Huskeliste til gæster

eForms Modtager - Vejledning til modtagelse af eForms

eForms modtager - vejledning til modtagelse af forsøgspersoner

eForms Modtager - Video 01 - Åbn eForms og bilag

eForms Modtager - Video 02 - Kontrol af indhold på eFormen, herunder kontrol af bilag

eForms Modtager - Video 03 - eForm med udenlandsk valuta

eForms Modtager - Video 04 - Kontering af eFormen, Splitkontering og Send eForm til godkendelse

eForms Modtager - Video 05 - Afvisning af eForm

eForms Modtager - Video 06 - Ret oplysninger på eFormen

eForms Modtager - Video 07 - Indsæt note og/eller dokument på eFormen

eForms Modtager - Video 08 - Videresend eFormen til en anden modtager

eForms Modtager - Video 09 - Fornyet modtagelse efter afvisning fra godkender eller kreditorkontor

eForms Modtager - Video 10 - Søgning efter eForms for at undersøge status

eForms - vejledning til forsøgspersoner

eForms - vejledning til gæster

Eksamen - regler for afgivelse af bedømmelser og adgang til reeksamen i samme eksamenstermin

Eksamen - regler om overvågning af skriftlige stedprøver ved Aalborg Universitet

Eksterne ydelser - konference, workshop, seminar m.v.

Elever, lærlinge og laborantpraktikanter

Emeritus

Enhedens anmodning om lukning af projekter i ØSS

E-rekruttering

Erindringer, visning af (ScanPas-vejledning)

Eurokontivejledning

F

Facebook: retningslinjer og best practice for annoncering

Fakturakrav - ØSS-EF

Fakturamatch - ØSS-EF

Faste boliger og først til mølle princippet

FELTER I IPROCUREMENT TIL BRUG I MDOCFM

Ferie

Ferieafvikling

Ferielukning mm. for ferieåret 2022/2023

Ferieoverførsel

Ferieregler for elever

Ferieregler for timelønnede

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service

Fleksibel arbejdstid for Fælles Service – FAQ

Fleksibel arbejdstid - Politik om fleksibel arbejdstid for TAP

Fleksibel arbejdstid - Registrering - TAP

Fleksjob

Flerårig økonomistyring på eksternt finansierede projekter

Flyttegodtgørelse

Fokusgrupper - udbetaling af honorar

Forhåndsaftale om løn for eksterne lektorer ved AAU

Forlængelse, beregning af ansættelsesforlængelse begrundet i fravær (fx barsel, sygdom mv.)

Forretningsorden for Hovedsamarbejdsudvalget

Forretningsorden for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Forsikring på Aalborg Universitet

Forskningspublicering - affilieringsvejledning

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af din forskerprofil

Forskningsregistrering: gode råd til registrering af projekter i Pure

Forskningsregistrering: Guide til registrering af open access-publikationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan importerer du publikationer til Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du et ORCID ID i Pure

Forskningsregistrering: Sådan opretter du og vedligeholder organisationer i Pure

Forskningsregistrering: Sådan registrerer du eksterne publikationer i Pure

Forskningsregistrering - Introduktion til Pure

Forskningsregistrering - Open Access-publikationer - Procedure

Forskningsregistrering på Aalborg Universitet - hvorfor?

Fortrolighed i det Digitale Projektbibliotek

FP7 Vejledning

Fravær med løn i forbindelse med barnets 1. og/eller 2. sygedag

Fravær med løn til pasning af syge børn under 18 år

Fravær med løn ved hospitalsindlæggelse sammen med børn under 14 år

Fravær med løn ved pasning af nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem

Fravær uden løn i forbindelse med omsorgsorlov

Fravær uden løn til pasning af syge børn under 18 år

Fravær uden løn ved pasning af nærtstående med varigt nedsat funktionsevne

Fridage

Frihed med og uden løn

Frikøb af projektdeltagere

Frister for varsling af organisatoriske ændringer

P

Parkering på AAU Aalborg

Periodisering

Personalegoder

Personalereduktioner begrundet i institutionens forhold

Personlig Assistance - Handicapledsagere i Staten

Ph.d.-afhandling - proces ved indlevering, SAMF

Ph.d.-ansøgninger - referencetjek, SAMF

Ph.d. - double og joint degree, HUM og SAMF

Ph.d.-hovedvejledere - retningslinjer, SAMF

Ph.d.-hovedvejledernes ansvarsområder, HUM

Ph.d.-kurser - planlægning, HUM og SAMF

Ph.d.-programlederes ansvarsområder, SAMF

Ph.d.-studerendes internationale forskningsophold, HUM

Ph.d.-studerende - vejledning vedr. ph.d.-studerendes videnformidlingsaktiviteter, HUM

Ph.d.-uddannelsen - interne regler, HUM

P-numre (Produktionsenhedsnumre)

Politik: Overordnet personalepolitik

Politik: Rygepolitik

Politik for håndtering af forskningsdata

POLITIK FOR INFORMATIONSSIKKERHED PÅ AAU

Politik for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Politisk valgpropaganda på AAU

Principper for evalueringer med studerende

Principper for forskningsbasering og videngrundlag

Principper for pædagogisk-didaktisk kompetenceudvikling

Principper for studie-, trivsels- og karrierevejledning

Principper for studiestart

Private relationer mellem leder og medarbejder ved Aalborg Universitet

Procedure for brug af notatfunktionen i WorkZone

Procedure for dialog med censorer og censorformandskaber

Procedure for dimittendundersøgelser

Procedure for evaluering og udvikling af uddannelsesporteføljen

Procedure for fremsendelse af studenterklagesager og klager vedrørende ph.d.-studerende til styrelsen

Procedure for håndtering af vold, trusler og andre krænkende handlinger mod medarbejdere

Procedure for indberetning af databærende IT-systemer til Rigsarkivet

Procedure for journalisering af indkøb

Procedure for mindre indkøb over 25.000 men under 100.000

Procedure for monitorering af retskravsbachelorer ift. kandidatuddannelser under lukning

Procedure for nedsættelse af og dialog med aftagerpaneler

Procedure for opfølgning på og udvikling af studiemiljøet

Procedure for planlægning og bemanding af undervisningsaktiviteter i RES (Rekvisitionsprocedure)

Procedure for revurdering af PBL-principperne

Procedure for sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Procedure for udmeldelse af ikke-fremmødte studerende på bacheloruddannelser

Procedure for udmeldelse af ikke-fremmødte studerende på kandidatuddannelser

Procedure for udvikling og tilrettelæggelse af uddannelsernes semestre

Procedure for vejledning af forsinkede studerende

Procedure for årlig kvalitetsopfølgning og uddannelsesevaluering

Procedurer for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Projektøkonomi generelt

Prophix: Brug af Ad hoc analyser

Prophix: Brug af Cellekommentarer

Prophix: Brug af Konsolideringsrapporterne i Prophix

Prophix: Brug af Linjedetaljer

Prophix: Budgettering af drift

Prophix: Budgettering af Husleje

Prophix: BUDGETTERING AF INVESTERINGER - Brugere af Prophix investeringsmodul dpm

Prophix: Budgettering af projekter

Prophix: Opdateringstidspunkter for Prophix kørsler

Prophix: Oprettelse

Prophix: OPSTART - Installation

Prophix: OPSTART - Login i Prophix

Prophix: Overførsel fra Prophix til Excel eller PDF

Prophix: Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

Prophix: RUMPLANLÆGNING - Brug af rum-planlægningsrapporterne

Prophix: Rumplanlægning - Placering af medarbejdere i rum

Prophix - vejledninger til AAU's budgetsystem

Præferenceopsætning i iProcurement

Psykologisk rådgivning

R

Rammeaftale om lønfastsættelse efter nyt AC-lønsystem - videnskabeligt personale og AC-TAP

Ramme for forskningsbasering og pædagogiske kompetencer

Ramme for job og karriere

Ramme for principper for problembaseret læring

Ramme for rekruttering og studiestart

Ramme for studiemiljø

Ramme for uddannelsernes udvikling, tilrettelæggelse og drift

Rapporter og udskrifter (ScanPas-vejledning)

Regel om privat anvendelse af Aalborg Universitets digitale arbejdsredskaber

Regler for afslutning af sager i WorkZone i forbindelse med aflevering til Rigsarkivet

Regler for brug af notatfunktionen i WorkZone

Regler for Journalisering af anmeldelse af IT-systemer til Rigsarkivet (RA)

Regler for journalisering af dagsordner og referater

Regler for journalisering af eksternt finansierede projekter

Regler for journalisering af opgaver på kommunikationsområdet

Regler for journalisering af studentersager og uddannelsesplanlægning

Regler for journalisering på AAU

Regler for medarbejderes ytringsfrihed

Regler for Praksisudvalget AAU (PU AAU)

Regnskabsgennemgang på Interreg-projekter

Regnskabsinstruks

Rejseforskud

Rejsegodkendere - workflows

Rektors delegationsinstruks

Rektors godkendelse af tillæg og engangsvederlag (rektorgodkendelse)

Rektors stedfortræderinstruks

Repræsentation, gaver og personaleforplejning

Resultatløn

Retningslinjer til fremme af ansvarlig forskningspraksis

Rumplanlægning - Angivelse af antal mulige personer i rum

RUS2: Adgang til RUS2

RUS2: Adgang til RUS2 via mobilen

RUS2: Afregn tidligere udbetalt forskud

RUS2: Ibistic mobil app

RUS2: Opret diæt på din rejseafregning

RUS2: Opret en kørselsafregning i RUS2

RUS2: Opret en rejseafregning

RUS2: Opret et forskud

RUS2: Opret et udlæg

RUS2: Regler for roller og ansvar for rejse—og udlægssystemet, RUS2

RUS2: Statusmail fra RUS2

RUS2: Valutaændring

RUS2: Vejledning til rejsegodkendere

RUS2: Video - Afregn et forskud

RUS2: Video - Få en statusmail fra systemet

RUS2: Video - Opret diæter på din rejseafregning

RUS2: Video - Opret en kørselsafregning

RUS2: Video - Opret et forskud

RUS2: Video - opret rejseafregning

RUS2: Video - Opret udlæg

RUS2: Video - Tilføj RUS2 til din telefon

RUS2: Video - valutaændring

RUS2: Video - Vælg godkender

S

Sagsbehandlingsgebyrer ved internationale rekrutteringer

Sagsgange og ansvarsfordeling ved høringer på Aalborg Universitet

Samarbejdsorganisationens sammensætning på Aalborg Universitet

Samarbejdsudvalg, forretningsorden

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, HUM

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, SAMF

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, SAMF

Samarbejdsudvalg for fakultetet (FSU) - forretningsorden, SSH

ScanPas

ScanPas, introduktion til (ScanPas-vejledning)

Scoring og prioritering af digitaliseringsprojekter

Se kontering på rekvisitioner

Seniorbonus

Seniorbonus

Seniorklubben ved Aalborg Universitet

Seniormedarbejderes arbejdsliv

Serviceaftaler på Aalborg Universitet

Siddende patientbefordring

Sikkerheds incident

Skattefri godtgørelse i forbindelse med tjenstlig befordring inden for AAUs lokationer i Aalborg

Skriveophold

Sociale medier på AAU - guide

Softwaretest

Softwareudvikling

Standardforretningsorden for kollegiale organer

Standardiseret klagevejledning

Statsstøtte

Studenterforeninger - oprettelse af hjemmeside

Studerendes rejser

Studieguide, online: Kommissorium for koordinatorgruppe og indholdsredaktørgruppe

Studieguide (EVU) - Procedure for vedligeholdelse af information om deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af deltidsuddannelser (Master, diplom og Heltid på deltid) på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide (EVU) - Retningslinjer for inddatering af enkeltmoduler fra deltidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/efteruddannelse

Studieguide - Inddateringstjekliste for fuldtidsuddannelser på aau.dk/uddannelser/ og en.aau.dk/education

Studieguide - Procedure for inddatering af bacheloruddannelser og bachelor's programmes på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af kandidatuddannelser på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studieguide - Procedure for inddatering af sidefag og tilvalgsfag på aau.dk/en.aau.dk i Infoglue CMS

Studiemiljørådet

Sygefravær: Regler for håndtering af sygefravær

Sygefravær - aftale ved kronisk eller langvarig sygdom

Sygefravær – fra sygemelding til raskmelding (Alle tjenestesteder)

Sygefravær – Graviditetsbetinget sygefravær

Sygefravær på Aalborg Universitet

Sygemelding og raskmelding (Alle medarbejdere)

Synliggørelse af beslutninger i DSD

Særlige feriedage

Søg, ret og færdiggør rekvisitioner

Søg og bestil varer fra en favoritliste på markedspladsen

Søg og bestil varer på markedspladsen

Søg og bestil varer på ’Hjem’